BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ucb ve ri­ya

Ucb ve ri­ya

İn­sa­nı son ne­fes­te kur­ta­ra­cak olan gü­zel ah­lâk­tır. Âhi­ret­te Ce­hen­nem ate­şin­den kur­ta­ra­cak olan da yi­ne gü­zel ah­lâk­tır. Ucb, ri­ya gi­bi küf­re en ya­kın kö­tü huy­lar­dan uzak ola­nın son ne­fes­te kur­tul­ma­sı ko­lay olur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Ri­ya kü­çük şirk­tir.”, “Şirk­ten sa­kı­nı­nız! Şirk, ka­rın­ca­nın ayak se­sin­den da­ha giz­li­dir” bu­yu­rul­du.İn­sa­nı son ne­fes­te kur­ta­ra­cak olan gü­zel ah­lâk­tır. Âhi­ret­te Ce­hen­nem ate­şin­den kur­ta­ra­cak olan da yi­ne gü­zel ah­lâk­tır. Ucb, ri­ya gi­bi küf­re en ya­kın kö­tü huy­lar­dan uzak ola­nın son ne­fes­te kur­tul­ma­sı ko­lay olur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Ri­ya kü­çük şirk­tir.”, “Şirk­ten sa­kı­nı­nız! Şirk, ka­rın­ca­nın ayak se­sin­den da­ha giz­li­dir” bu­yu­rul­du. Bu­nun için kib­rin bü­yük gü­nâh ol­du­ğu­nu, in­sa­nın, nef­si­ni ne ka­dar aşa­ğı­lar­sa, Al­la­hü teâ­lâ in­din­de kıy­me­ti­nin o ka­dar yük­se­le­ce­ği­ni, ken­di­ne kıy­met ve­re­nin, Al­lah ka­tın­da kıy­me­ti­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı bil­me­li­yiz. İn­sa­nın il­mi art­tık­ça, Al­lah­tan kork­ma­sı, iyi huy­lu ol­ma­sı da ar­tar. Böy­le bir kim­se gü­nâh iş­le­me­ye ce­sa­ret ede­mez. Bu kim­se, ken­di­sin­den her ba­kım­dan aşa­ğı olan­la­ra, fâ­sık­la­ra ve fâ­cir­le­re kar­şı da ki­bir­li ol­maz. Çün­kü, câ­hi­li gö­rün­ce, “Bu, bil­me­di­ği için gü­nâh iş­li­yor. Ben ise bi­le­rek gü­nâh iş­li­yo­rum” der. Âli­mi gö­rün­ce, “Bu ben­den da­ha çok bi­li­yor ve il­mi­nin hak­kı­nı ve­ri­yor. İh­lâs ile amel edi­yor. Ben böy­le de­ği­lim” der. Ken­din­den da­ha yaş­lı bir kim­se­yi gö­rün­ce, “Bu ben­den da­ha çok ibâ­det et­miş­tir” der. Genç­le­ri gö­rün­ce, “Bun­la­rın gü­nâ­hı az, be­nim gü­nâh­la­rım çok” der. Ken­di ya­şın­da­ki­le­ri gö­rün­ce, “Ben ken­di gü­nâh­la­rı­mı bi­li­yo­rum, onun ne yap­tı­ğı­nı bil­mi­yo­rum” der. Bir bid’at sa­hi­bi­ni ve­ya gay­ri­müs­li­mi gö­rün­ce, “İn­sa­nın hâ­li son ne­fes­te bel­li olur. Aca­ba be­nim hâ­lim ne ola­cak?” der, bun­la­ra kar­şı da ki­bir­len­mez. Fa­kat bun­la­rın hâl­le­ri­ni de tas­vip et­mez. İn­sa­nın her za­man ken­di gü­nâh­la­rı­nı unut­ma­ma­sı ve son ne­fe­si­nin na­sıl ola­ca­ğı­nı dü­şün­me­si lâ­zım­dır. Âhi­ret­te ki­min kim­den üs­tün ola­ca­ğı, dün­ya­da ke­sin ola­rak bi­li­ne­mez. Ni­ce din ada­mı, kâ­fir ola­rak can ver­miş­tir. Ni­ce kâ­fir­le­re de îmân ile can ver­mek na­sip ol­muş­tur. O hal­de, hiç kim­se­ye Ce­hen­nem­lik de­me­me­li­dir. Bu ha­li ile Ce­hen­nem­lik de­me­li­dir. Fâ­sık ve bid’at sa­hip­le­ri­ne buğ­ze­der­ken, kı­zar­ken de ki­bir­den sa­kın­ma­lı­dır. Bu da kız­ma­yı ken­di­si için de­ğil, bu­nu em­re­den Al­la­hü teâ­lâ için yap­mak­la ve kı­zar­ken ken­di­si­ni se­lâ­met­te, kar­şı­sın­da­ki­ni he­lâk­ta gör­me­mek­le olur. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT