BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk si­ne­ma­sı zirvede

Türk si­ne­ma­sı zirvede

50’nin üze­rin­de yer­li fil­min viz­yo­na gi­re­rek iz­le­yi­ci re­ko­ru kır­dı­ğı 2008, Türk si­ne­ma­sı­nın al­tın yı­lı ol­du. Öy­le ki bu se­ne alı­nan uluslararası ödül­ler, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de alı­nan­lar­ kadar.Türk Si­ne­ma­sı­nda en çok ses getiren ödü­lü, “Üç May­mun Fil­mi” ile Nu­ri Bil­ge Cey­lan al­dı. Film, Can­nes Film Fes­ti­va­lin­de “En İyi Yö­net­men” ödü­lü­ne lâyık görüldü. Son yıl­lar­da ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la ulus­la­ra­ra­sı film sek­tö­rün­de adın­dan sık­ça söz et­ti­ren Türk Si­ne­ma­sı, al­tın yı­lı­nı ya­şa­dı. 2008’de 50’nin üze­rin­de film iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şur­ken, se­yir­ci re­ko­ru kı­ran yer­li ya­pım­lar ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­ler­de de ödü­le doy­ma­dı. Türk Si­ne­ma­sı­nın gel­di­ği nok­ta­yı an­la­tan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Te­lif Hak­la­rı ve Si­ne­ma Ge­nel Mü­dü­rü Ab­dur­rah­man Çe­lik, “2004 yı­lı ön­ce­sin­de yıl­da 12-15 film çev­ri­lir­ken, bu yıl son viz­yo­na gi­re­cek­ler­le be­ra­ber 50-55 film se­yir­ciy­le bu­luş­muş ola­cak. Bu, Tür­ki­ye’de bir re­kor” de­di. BİR ÜLKEDEN DİĞERİNE... Son yıl­lar­da Türk Si­ne­ma­sın­da hem se­yir­ci­nin hem de ka­li­te art­tı­ğı­nı kay­de­den Çe­lik, “Ulus­la­ra­ra­sı alan­da bu­gü­ne ka­dar al­ma­dı­ğı­mız ödül­le­ri 2008 yı­lın­da al­dık. 2008 yı­lın­da al­dı­ğı­mız ödül­ler, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­den bu­gü­ne ka­dar al­dı­ğı­mız top­lam ödül­ler ka­dar­dır. Film­le­ri­miz, ‘A sı­nı­fı’ de­di­ği­miz en bü­yük ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­ler­de ödül al­dı. Ulus­la­ra­ra­sı film gün­le­ri­ne, fes­ti­val­le­re da­vet edi­li­yo­ruz. Şu an ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­le­re film ye­tiş­ti­re­mi­yo­ruz. Yak­la­şık 300 ci­va­rın­da film, Tür­ki­ye’ye gel­me­den bir ül­ke­den di­ğe­ri­ne gi­di­yor. Fil­min 25 ül­ke­yi gez­dik­ten son­ra kop­ya­sı çi­zil­di­ğin­den ye­ni­si­ni yap­tı­rı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Dün­ya­nın de­ği­şik ül­ke­le­ri­ne dü­zen­le­dik­le­ri ulus­la­ra­ra­sı film gün­le­ri kap­sa­mın­da son ola­rak Türk cum­hu­ri­yet­le­rin­de gös­te­rim­ler yap­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Çe­lik, bu ül­ke­ler­de Türk ya­pım­la­rı­nın bü­yük bir il­gi gör­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. Çe­lik, tüm sa­lon­la­rın dol­du­ğu­nu, ayak­ta iz­len­le­rin ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu­nu söy­le­di. HASILAT RE­KORU ‘RE­CEP İVEDİK’TE * Bu yıl gös­te­ri­me gi­ren­ler ara­sın­da en yük­sek iz­le­yi­ci re­ko­ru­nu 31 haf­ta gös­te­rim­de ka­la­rak top­lam 4 mil­yon 301 bin 641 iz­le­yi­ci el­de eden “Re­cep İve­dik” ad­lı ya­pım elin­de bu­lun­du­ru­yor. Şa­han Gök­ba­kar’ın se­nar­yo ya­zar­lı­ğı­nı ve baş­ro­lü­nü üst­len­di­ği film, ay­nı za­man­da tüm za­man­la­rın en çok iz­le­nen Türk fil­mi un­va­nı­nı da ta­şı­yor. Bu fil­mi sı­ra­sıy­la 4 mil­yon 256 bin 566 iz­le­yi­ci ile 2005 ya­pı­mı “Kurt­lar Va­di­si: Irak” ve 4 mil­yon bin 711 iz­le­yi­ci ile 2003 ya­pı­mı “G.O.R.A” ta­kip edi­yor. * Ça­ğan Ir­mak’ın yö­net­ti­ği, baş­ro­lü­nü Me­lis Bir­kan ile Ce­mal Hü­nal’ın üst­len­di­ği “Is­sız Adam”, son haf­ta­lar­da gös­ter­di­ği çı­kı­şı sür­dü­rü­yor. Üçün­cü haf­ta­sı­na gi­ren film, 236 bin 628 iz­le­yi­ci­yi si­ne­ma sa­lon­la­rı­na çek­ti. * Can Dün­dar’ın yö­net­men­li­ği­ni ve se­nar­yo ya­zar­lı­ğı­nı üst­len­di­ği “Mus­ta­fa” ad­lı bel­ge­sel de 4 haf­ta­dır gös­te­rim­de bu­lu­nu­yor. Film, 129 bin 523 iz­le­yi­ci top­la­dı. * Yıl için­de, Can­nes Film Fes­ti­va­lin­de Nu­ri Bil­ge Cey­lan’a “En İyi Yö­net­men” ödü­lü­nü ge­ti­ren “Üç May­mun”, İs­tan­bul Ulus­la­ra­ra­sı Film Fes­ti­va­li’nde Al­tın La­le ödü­lü alan “Yu­mur­ta”, An­ka­ra Film Fes­ti­va­li’nde “En İyi Film” se­çi­len “Rı­za” da se­yir­ciy­le bu­luş­tu. * Cem Yıl­maz’ın “G.O.R.A” ad­lı fil­min de­va­mı ni­te­li­ğin­de­ki “A.R.O.G”, 5 Ara­lık­ta gös­te­ri­me gi­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT