BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­na­tta en­gel tanımayanlar

Sa­na­tta en­gel tanımayanlar

El­le­ri­niz ol­ma­dan re­sim ya­pa­bi­lir mi­si­niz? On­lar ya­pı­yor! Gör­me­di­ği­niz bir ese­ri üre­te­bi­lir mi­si­niz? On­lar sı­nır­la­rı aşı­yor! Şi­zof­ren; akıl has­ta­sı mı­dır, da­hi mi? On­lar, li­mit­le­rin üs­tün­de dü­şü­nü­yor!El­le­ri­niz ol­ma­dan re­sim ya­pa­bi­lir mi­si­niz? On­lar ya­pı­yor! Gör­me­di­ği­niz bir ese­ri üre­te­bi­lir mi­si­niz? On­lar sı­nır­la­rı aşı­yor! Şi­zof­ren; akıl has­ta­sı mı­dır, da­hi mi? On­lar, li­mit­le­rin üs­tün­de dü­şü­nü­yor! En­gel­le­rin in­sa­nın için­de ol­du­ğu­nu is­pat­la­yan ‘en­gel­li’ sa­nat­çı­lar, kar­ma re­sim ve ma­ket ser­gi­siy­le, İs­tan­bul Kü­çük­çek­me­ce Cen­net Kül­tür Sa­nat Mer­ke­zi’nde sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. İşit­me en­gel­li sa­nat­çı Ali Şe­ra­fet­tin Kök­sal ma­ket­le­riy­le, kol­la­rı ol­ma­yan Ay­şe Işık “ayak izi”yle, ba­cak­la­rı­nı kul­la­na­ma­yan Ad­nan Yıl­dız “El Yor­da­mı”yla, şi­zof­ren Mu­rat Ba­ba­lı, “esin­ti­ler”le, şi­zof­ren Or­han Üs­kü­ner “yağ­lı bo­ya ser­gi­si”yle sı­nır ta­nı­ma­yan­la­rın kar­şı­sı­na çık­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT