BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MERKEZ’DEN GARANTİ

MERKEZ’DEN GARANTİ

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Yıl­maz, li­ki­di­te sı­kı­şık­lı­ğı­nın art­ma­sı ha­lin­de bu­nun ö­nü­ne ge­çe­cek tüm ön­lem­le­ri a­la­caklarını ve piyasalara para akıtacaklarını söylediKRİZDEKİ İLK SENDİKASYON An­laş­ma­yı TEB Ge­nel Mü­dü­rü Va­rol Ci­vil (solda) ve S­tan­dard C­har­te­red Bank Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si Et­hem Tun­cel im­za­la­dı. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, ge­le­cek dö­nem­de pi­ya­sa­da YTL li­ki­di­te sı­kı­şık­lı­ğı­nın art­ma­sı du­ru­mun­da sis­te­me pa­ra en­jek­te ede­cek­le­ri­ni fa­iz in­di­ri­mi­ni de er­ke­ne ala­cak­la­rı­nı söy­le­di. Eko­no­mik kri­zin Tür­ki­ye’ye et­ki­le­riy­le il­gi­li ola­rak hü­kü­me­te bri­fing ve­ren Yıl­maz, pi­ya­sa­la­rı ra­hat­la­tan açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Yıl­maz, pa­ra sı­kı­şık­lı­ğı ya­şan­ma­sı du­ru­mun­da ban­ka­nın fi­yat is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ma te­mel ama­cı ile çe­liş­me­mek kay­dıy­la tek­nik fa­iz in­di­ri­mi­ni er­ke­ne ala­rak ope­ras­yo­nel ya­pı­yı de­ğiş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Yıl­maz, li­ki­di­te sı­kı­şık­lı­ğı­nın ge­li­şi­mi­ne bağ­lı ola­rak da re­po iş­lem­le­ri ile fon­la­ma va­de­si­nin uza­tıl­ma­sı­nı, ikin­ci el pi­ya­sa­dan doğ­ru­dan DİBS alım­la­rı­nı gün­de­me alı­na­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIRIZ Yıl­maz’ın bu açık­la­ma­la­rı pi­ya­sa­da­ki Dev­let İç Borç­lan­ma Se­net­le­ri’nin ban­ka ta­ra­fın­dan sa­tın alın­ma­sı ve pi­ya­sa­ya pa­ra ak­ta­rıl­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yor. Yıl­maz, di­ğer ön­lem­le­ri şöy­le sı­ra­la­dı: “Tek­nik fa­iz in­di­ri­mi­ni er­ke­ne alı­na­rak ope­ras­yo­nel ya­pı­yı de­ğiş­ti­re­bi­le­cek. Li­ki­di­te sı­kı­şık­lı­ğı­nın ge­li­şi­mi­ne bağ­lı ola­rak, re­po iş­lem­le­ri ile fon­la­ma va­de­si­nin uza­tıl­ma­sı­nı, ikin­ci el pi­ya­sa­dan doğ­ru­dan dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin alım­la­rı­nı gün­de­mi­ne ala­bi­le­cek. Li­ki­di­te sı­kı­şık­lı­ğı­nın ka­lı­cı ola­rak art­ma­sı ve di­ğer ön­lem­le­rin ye­ter­li ol­ma­ma­sı ha­lin­de YTL zo­run­lu kar­şı­lık­la­rın sı­nır­lı öl­çü­de in­di­ril­me­si­ni gün­de­me ala­bi­le­cek.” ­TEB’e 245 mil­yon do­lar k­re­di Türk E­ko­no­mi Ban­ka­sı (TEB), dış ti­ca­re­tin fi­nans­ma­nın­da kul­la­nıl­mak ü­ze­re sen­di­kas­yon k­re­di­si söz­leş­me­si im­za­la­dı. U­lus­la­ra­ra­sı 17 ban­ka­dan 142 mil­yon e­u­ro ve 60 mil­yon do­lar ol­mak ü­ze­re i­ki ay­rı k­re­di di­li­min­den o­lu­şan k­re­di­nin, bir yıl va­de­li ve top­lam ma­li­ye­ti li­bor + yüz­de 2 o­la­rak te­min e­dil­di­ği a­çık­lan­dı. TEB, k­re­di­yi dış ti­ca­re­tin fi­nans­ma­nın­da kul­la­na­cak. U­lus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da son 5-6 yıl­dır gö­rü­len pa­ra bol­lu­ğu­nun kal­ma­dı­ğı­nı, k­re­di bul­ma­nın ma­li­ye­ti­nin art­tı­ğı­nı be­lir­ten TEB Ge­nel Mü­dü­rü Va­rol Ci­vil, “TEB’in al­dı­ğı sen­di­kas­yon, kü­re­sel dal­ga­lan­ma­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’ye ve­ri­len ilk sen­di­kas­yon k­re­di­si. Bu or­tam­da ba­şa­rı­lı bir sen­di­kas­yo­na im­za at­mak­tan TEB o­la­rak gu­rur du­yu­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT