BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teks­til­ci­ler ban­ka­la­ra pa­ra ver­di!

Teks­til­ci­ler ban­ka­la­ra pa­ra ver­di!

Tür­ki­ye Teks­til Sa­na­yi­i İş­ve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı (TÜT­SİS), ban­ka­la­ra na­kit kay­nak des­te­ği sağ­la­mak ama­cıy­la ilk etap­ta Va­kıf­bank ve Halk Ban­ka­sı’nda Ha­zi­ne bo­no­sun­da bu­lu­nan 150 mil­yon do­lar­lık fo­nu­nu mev­du­ata çe­vir­di.Tür­ki­ye Teks­til Sa­na­yi­i İş­ve­ren­le­ri Sen­di­ka­sı (TÜT­SİS), ban­ka­la­ra na­kit kay­nak des­te­ği sağ­la­mak ama­cıy­la ilk etap­ta Va­kıf­bank ve Halk Ban­ka­sı’nda Ha­zi­ne bo­no­sun­da bu­lu­nan 150 mil­yon do­lar­lık fo­nu­nu mev­du­ata çe­vir­di. Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce üye­le­re kul­lan­dı­rı­la­ma­yan kay­nak, mev­du­ata çev­ril­di. Böy­le­ce na­kit bul­mak­ta güç­lük çek­ti­ği için re­el sek­tö­re kre­di ve­re­me­yen, Ha­zi­ne bo­no­sun­da tu­tu­lan fo­nu da kre­di için kul­la­na­ma­yan fi­nans sek­tö­rü­nün ra­hat­la­tıl­ma­sı amaç­lan­dı. TÜT­SİS Baş­ka­nı Ha­lit Na­rin, “Va­kıf­bank ve Halk Ban­ka­sı’nda­ki fon­la­rı­mı­zın 150 mil­yon do­lar­lık bö­lü­mü­nü mev­du­ata dön­dür­dük. Bu, pi­ya­sa­lar­da­ki li­ki­di­te prob­le­mi­nin çö­zü­mü için açı­lım ola­cak. Ge­re­kir­se 150 mil­yon do­lar­lık ope­ras­yon da­ha ya­pa­bi­li­riz” de­di. Na­rin, kri­zi kim­se­nin fır­sat ola­rak gör­me­me­si­ni de is­te­di ve “Ban­ka­cı­lar ve özel­lik­le fak­to­ring sek­tö­rü, eko­no­mi ku­ral­ları dı­şın­da sis­te­mi tı­ka­yan ve ma­li di­sip­li­ni bo­zan dav­ra­nış­la­ra gir­me­me­li” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT