BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban Bay­ra­mı ‘hay­van ­han­la­rı’na il­gi­yi ar­tır­dı

Kur­ban Bay­ra­mı ‘hay­van ­han­la­rı’na il­gi­yi ar­tır­dı

Kur­ban­lık sa­tı­şı ya­pan­lar i­le kur­ban­lık­la­rı­nı şim­di­den a­lan­lar, hay­van­la­rı­nın ba­rın­ma p­rob­le­mi­ni “hay­van han­la­rı”n­da çö­zü­yor.> AĞ­RI ­ Kur­ban­lık sa­tı­şı ya­pan­lar i­le kur­ban­lık­la­rı­nı şim­di­den a­lan­lar, hay­van­la­rı­nın ba­rın­ma p­rob­le­mi­ni “hay­van han­la­rı”n­da çö­zü­yor. Hay­van han­la­rın­da bü­yük­baş hay­van­lar i­çin ge­ce­lik 5 YTL üc­ret a­lı­nı­yor. Üc­re­te, su, ot, sa­man ve yem üc­re­ti de da­hil e­di­li­yor. Kü­çük­baş hay­van­lar i­çin i­se 2 YTL üc­ret ö­de­ni­yor. Hay­van pan­si­yon­la­rın­da su, yem, sa­man ve ot gi­bi ih­ti­yaç­la­rın da kar­şı­lan­dı­ğı­nı an­la­tan Be­si­ci Sü­ley­man Ar­diç, “Bi­zim ot, su ta­şı­ma­mız çok zor. Bi­zim i­çin bü­yük ko­lay­lık o­lu­yor” de­di. ­ÇA­DIR Çİ­LE­Sİ Ö­te yan­dan, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si ye­tiş­tir­dik­le­ri hay­van­la­rı­nı sa­ta­bil­mek için Van’dan İz­mir’e ge­len kur­ban­lık hay­van sa­tı­cı­la­rı, kal­dık­la­rı ça­dır­lar­da mağ­dur ol­du. Iz­mir’e satış i­çin ge­len İd­ris Ars­lan, “Bu­ra­da­ki gö­rev­li­ler­den gün­de bir ke­re su a­la­bi­li­yo­ruz, o­nu da hay­van­la­ra ve­ri­yo­ruz. Yat­tı­ğı­mız yer ça­mur için­de” di­ye dert yandı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT