BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Be­bek Dos­tu ­Has­ta­ne­ler ev­de do­ğu­mu bi­tir­di

Be­bek Dos­tu ­Has­ta­ne­ler ev­de do­ğu­mu bi­tir­di

Be­bek ve an­ne ö­lüm o­ran­la­rı­nı dü­şür­mek, sağ­lık­lı ne­sil­le­rin ye­tiş­me­si­ni sağ­la­mak ve Be­bek Dos­tu has­ta­ne­le­rin sa­yı­la­rı­nı ar­tır­mak i­çin ça­lış­ma­lar yü­rü­ten Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı 2002 yı­lın­da 141 o­lan Be­bek Dos­tu Has­ta­ne sa­yı­sı­nı 619’a çı­kar­dı.> Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Be­bek ve an­ne ö­lüm o­ran­la­rı­nı dü­şür­mek, sağ­lık­lı ne­sil­le­rin ye­tiş­me­si­ni sağ­la­mak ve Be­bek Dos­tu has­ta­ne­le­rin sa­yı­la­rı­nı ar­tır­mak i­çin ça­lış­ma­lar yü­rü­ten Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı 2002 yı­lın­da 141 o­lan Be­bek Dos­tu Has­ta­ne sa­yı­sı­nı 619’a çı­kar­dı. Ba­kan­lık böy­le­lik­le 2002 yı­lın­da yüz­de 78 o­lan has­ta­ne­de do­ğum o­ra­nı­nı yüz­de 92’ye u­laş­tır­dı. Ba­kan­lık ye­ni­do­ğan ö­lüm hı­zı­nı bin­de 17’den bin­de 10 dü­şü­rdü. Geç­miş dö­nem­ler­de has­ta­ne ka­pı­la­rın­dan ge­ri çev­ri­len ha­mi­le­le­re bu­gün has­ta­ne­de do­ğum yap­ma­la­rı i­çin teş­vik­ler ve­ri­li­yor.
Kapat
KAPAT