BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 7 çocuklu anne YEŞİL KART için ‘çocuğum olmuyor’ dedi

7 çocuklu anne YEŞİL KART için ‘çocuğum olmuyor’ dedi

Zeh­ra As­lan, ala­ca­ğı ye­şil kart­la ame­li­yat ola­bil­mek için böy­le bir yo­la başvurduğunu söyledi.Yüreğir Kaymakamlığı’na Yeşil Kart başvurusunda bulunan Halil ve Zehra Aslan çiftinin 7 çocuk ve 1 de torunları bulunuyor. Ada­na­’da, “ço­cu­ğum ol­mu­yo­r” di­ye­rek, 3 de­fa art ar­da dü­şük yap­tı­ğı­na iliş­kin ra­por­la ye­şil­kart al­mak için Kay­ma­kam­lı­ğa baş­vu­ran 37 ya­şın­da­ki ka­dı­nın 7 ço­cu­ğu­nun bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Yü­re­ğir Kay­ma­kam­lı­ğı Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı­’na ge­len ye­şil­kart baş­vu­ru­su ve ekin­de bu­lu­nan Zeh­ra As­la­n’­ın ço­cu­ğu­nun ol­ma­dı­ğı­na da­ir ra­por doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan araş­tır­ma­da, ka­dı­nın 7 ço­cu­ğu­nun bu­lun­du­ğu­nun an­la­şıl­ma­sı, Kay­ma­kam­lık yet­ki­li­le­ri­ni şa­şırt­tı. Şan­lı­ur­fa­’dan Ada­na­’ya göç­le ge­len­le­rin yo­ğun­luk­ta ya­şa­dı­ğı, her ev­de or­ta­la­ma 12-13 ço­cu­ğun bu­lun­du­ğu 19 Ma­yıs Ma­hal­le­si­’n­de, iki oda­lı ev­de, 7 ço­cu­ğu­nun ya­nı sı­ra ge­li­ni ve bir to­ru­nuy­la ya­şa­yan Zeh­ra As­lan (37) ise ye­şil­kar­tın dev­le­tin ken­di­le­ri gi­bi muh­taç in­san­la­ra sağ­la­dı­ğı önem­li bir im­kan ol­du­ğu­nu an­cak, el­le­rin­den alın­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Eşi Ha­lil As­lan (42), ço­cuk­la­rı İb­ra­him (18), Yu­suf (17), Ta­hir (16), Ah­met (13), Emi­ne (11), Ay­şe (7) ve Ha­ti­ce­’nin (4) da­ha ön­ce ye­şil­kart­lı ol­du­ğu­nu an­la­tan Zeh­ra As­lan, rah­min­de ur ol­du­ğu­nu ve ame­li­yat ola­bil­mek için böy­le bir yo­la baş­vur­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT