BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pi­ya­sa IMF ve pa­ke­ti bek­li­yor

Pi­ya­sa IMF ve pa­ke­ti bek­li­yor

Pi­ya­sa­lar, geç­ti­ği­miz haf­ta ya­şa­nan olum­lu ha­va­nın ar­dın­dan ye­ni haf­ta­ya dü­şüş­le baş­la­dı.Pi­ya­sa­lar, geç­ti­ği­miz haf­ta ya­şa­nan olum­lu ha­va­nın ar­dın­dan ye­ni haf­ta­ya dü­şüş­le baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz haf­ta Ci­ti­bank’ın kur­ta­rıl­ma­sı, Çin’in bir di­zi ted­bir açık­la­ma­sı ve fa­iz in­di­rim­le­ri se­be­biy­le ge­çen haf­ta yük­sek ka­pa­nan pi­ya­sa­lar­da bu haf­ta, Ja­pon­ya’dan ge­len tü­ke­tim ve­ri­le­ri­nin re­ses­yo­nu per­çin­li­yor ol­ma­sı­nın da olum­suz­lu­ğuy­la dü­şüş­le açıl­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da yüz­de 2’le­ri aşan ka­yıp­lar, İMKB’nin ilk se­an­sı yüz­de 3.8 dü­şüş­le ka­pat­ma­sı­na se­bep ol­du. İkin­ci se­ans­ta Av­ru­pa ve As­ya bor­sa­la­rın­da ka­yıp­la­rın de­rin­leş­me­si, İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı’nda da (İMKB) sa­tış­la­rı hız­lan­dır­dı. Yurt için­de IMF ile an­laş­ma­nın ya­nı sı­ra bu­gün eko­no­mik pa­ke­tin açık­la­na­cak ol­ma­sı­nın bek­len­ti­siy­le ge­çen se­an­sın ka­pa­nı­şı­na bir sa­at ka­la açı­lan ABD bor­sa­la­rı­nın da yüz­de 5’le­re va­ran dü­şü­şü, İMKB’nin de ay­nı yön­de se­yir al­ma­sı­na se­bep ol­du. Gün so­nun­da Av­ru­pa’da­ki ka­yıp­lar yüz­de 6, ABD’de yüz­de 5 ci­va­rın­da olur­ken, İMKB yüz­de 5.38 ge­ri­le­ye­rek 24 bin 331 pu­an­dan ka­pan­dı. En­deks 1383 pu­an ge­ri­ler­ken, 25 bin di­ren­ci de kı­rıl­mış ol­du. Dün, do­lar yüz­de 2.27 yük­se­liş­le 1.6000 YTL, eu­ro ise yüz­de 1.31 ar­tış­la 2.0160 YTL’den iş­lem gör­dü. Bu­gün ise yurt içi pi­ya­sa­la­rın, eko­no­mik ted­bir pa­ke­ti­nin al­gı­lan­ma­sı­na gö­re yön bul­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT