BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > He­nüz 5 ya­şın­da ve 50 ki­lo

He­nüz 5 ya­şın­da ve 50 ki­lo

Artvin’in Borç­ka­ ilçesine bağ­lı Ak­su Ma­hal­le­si­’n­de Ali ve Gül­süm Sol­maz çif­ti­nin ikin­ci ço­cu­ğu ola­rak dün­ya­ya ge­len Tü­la­y’­ın 5 ya­şın­da ol­ma­sı­na rağ­men 50 ki­log­ram ağır­lı­ğa ulaş­ma­sı, ai­le­si­ni en­di­şe­len­di­ri­yor.Artvin’in Borç­ka­ ilçesine bağ­lı Ak­su Ma­hal­le­si­’n­de Ali ve Gül­süm Sol­maz çif­ti­nin ikin­ci ço­cu­ğu ola­rak dün­ya­ya ge­len Tü­la­y’­ın 5 ya­şın­da ol­ma­sı­na rağ­men 50 ki­log­ram ağır­lı­ğa ulaş­ma­sı, ai­le­si­ni en­di­şe­len­di­ri­yor. Tü­la­y’­ın or­man mu­ha­fa­za me­mu­ru olan ba­ba­sı Ali Sol­maz, kı­zı­nın do­ğuş­tan iti­ba­ren ya­şıt­la­rı­na gö­re hep da­ha ki­lo­lu ol­du­ğu­nu, an­cak di­ğer 3 ço­cu­ğu­nun ki­lo prob­le­mi ya­şa­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Sol­maz, şu an­da kı­zı­nın za­yıf­la­mış ha­liy­le 50 ki­log­ram gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İ­ki ya­şın­day­ken 35 ki­loy­du ve ha­re­ket da­hi ede­mi­yor­du. Şim­di bi­zim kon­tro­lü­müz­de za­yıf­la­dı ve 50 ki­lo­ya düş­tü. Dok­tor­lar hor­mon­sal bir ra­hat­sız­lı­ğı ol­ma­dı­ğı­nı, fa­kat mi­de­si­nin çok ge­niş ol­du­ğu­nu söy­le­di. İlaç­la te­da­vi­nin de ile­ri­de kı­sır­lı­ğa se­bep ola­bi­le­ce­ği söy­len­di” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT