BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ansiklopedi bile fırlatsan bir şey olmaz

Ansiklopedi bile fırlatsan bir şey olmaz

Ana­ya­sa ki­tap­çı­ğı­nın fır­la­tıl­dı­ğı gün­le­rde ekonominin geldiği hali ha­tır­la­tan Maliye Bakanı Kemal Una­kı­tan, “Şim­di kaç ana­ya­sa atar­san at, bir şey ol­maz” de­diMali­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Tür­ki­ye’nin ma­li di­sip­lin ve fa­iz dı­şı faz­la sa­ye­sin­de dün­ya­da­ki eko­no­mik kriz­den çok yük­sek de­re­ce­de et­ki­len­me­di­ği­ni söy­le­di. “Ma­li Ku­ral­lar Ça­lış­ta­yı”nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ba­kan Una­kı­tan, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin tüm ül­ke­ler­de be­lir­siz­lik, eko­no­mik ya­vaş­la­ma ve da­ral­ma­ya se­bep ol­du­ğu­nu, kriz yü­zün­den de ül­ke­le­rin ma­li ted­bir pa­ket­le­ri­ni art ar­da açık­la­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Bu pa­ket­ler­le, eko­no­mik da­ral­ma­nın so­na er­di­ril­me­si­nin ya­nı sı­ra bo­zu­lan den­ge­le­rin olum­lu­ya çev­ril­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı­na işa­ret eden Una­kı­tan, Tür­ki­ye’nin de bu ge­liş­me­ler­den et­ki­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Söz ko­nu­su et­ki­nin eko­no­mik ya­vaş­la­ma şek­lin­de ken­di­si­ni gös­ter­di­ği­ni kay­de­den Una­kı­tan, “Bu ge­liş­me­ye ge­re­ken ted­bir­le­ri alı­yo­ruz, al­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz” de­di. Ma­li di­sip­li­nin öne­mi­ne dik­ka­ti çe­ken Una­kı­tan şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye, borç çe­vir­me me­se­le­si­ni ma­li di­sip­lin sa­ye­sin­de aş­mış­tır. Büt­çe açık­la­rı geç­miş­te Tür­ki­ye’nin borç­la­rı­nı ar­tır­mış ve fa­iz­ler al­tın­dan kal­kı­la­maz ha­le gel­miş­tir. Fa­iz har­ca­ma­la­rı hep bir nu­ma­ra­lı gi­der ol­muş­tur. Şim­di Tür­ki­ye 50 mil­yar YTL ci­va­rın­da fa­iz ödü­yor. Bu­nu aşa­bil­me­miz, Tür­ki­ye’nin ül­ke ris­ki­ni dü­şür­me­miz için ma­li di­sip­lin şart. Bu­nun ku­ral­la­rı da çok önem­li. Har­ca­ma ta­va­nı­na, ge­lir per­for­man­sı­na dö­nük bu gü­ne ka­dar çe­şit­li ted­bir­ler al­dık. Bu­gün­le­re de öy­le gel­dik. Ma­li di­sip­lin ol­ma­say­dı, fa­iz dı­şı faz­la­ya ria­yet et­me­sey­dik, bu­gün dün­ya­da­ki kriz kar­şı­sın­da Tür­ki­ye çok yük­sek de­re­ce­de et­ki­le­nir­di. Ana­ya­sa ki­tap­çı­ğı git­ti, Tür­ki­ye toz-du­man ol­du. Şim­di kaç ana­ya­sa atar­san at, bir şey ol­maz. Şim­di an­sik­lo­pe­di at, mali disiplin sayesinde bir şey ol­maz.” ABD’NİN PA­RA­SI LA­ZIM Ca­ri a­çık se­be­biy­le Tür­ki­ye’nin ta­sar­ruf ya­pa­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan U­na­kı­tan, “Ta­sar­ruf ye­ter­siz­li­ği yü­zün­den yurt dı­şı pa­ra­ya ih­ti­ya­cı­mız var. Ki­min pa­ra­sı­na? A­me­ri­ka’nın pa­ra­sı­na ih­ti­ya­cı­mız var” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT