BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En az ya­rım en faz­la 1 sa­at ders ça­lı­şın

En az ya­rım en faz­la 1 sa­at ders ça­lı­şın

Mil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi, öğ­ren­ci­ler için ha­zır­la­dı­ğı bro­şür­de, en et­kin ve en ve­rim­li ders ça­lış­ma­nın ku­ral­la­rı­na dik­kat çe­ki­yorMil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi (MPM) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “E­ği­tim­de et­kin öğ­ren­me ve ders ça­lış­ma yön­tem­le­rin­de ve­rim­li­li­k” baş­lık­lı bro­şür­de, ça­lış­ma sü­re­le­ri­nin en az ya­rım sa­at, en faz­la bir sa­at ola­rak ayar­lan­ma­sı, her bir sa­at­te 10 da­ki­ka ara ve­ril­me­si tav­si­ye edi­li­yor. Ça­lış­ma or­ta­mı­nın sık sık ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­la­nan bro­şür­de, şu bil­gi­le­re yer ve­ri­li­yor: DERS TEKRARINA ÖNEM VERİN “Öğ­ren­ci­ye müm­kün­se ders ça­lı­şa­bi­le­ce­ği bir oda, bu sağ­lan­amı­yor­sa evin için­de uy­gun bir kö­şe ve­ya yer ayır­ma­lı, bu­ra­ya bir ma­sa ve san­dal­ye yer­leş­ti­ril­me­li­dir. Çok ra­hat ve yu­mu­şak bir kol­tuk, ka­ne­pe ve­ya ya­tak üze­rin­de uza­na­rak, ya­ta­rak ça­lış­ma, öğ­ren­ci­nin ağır­laş­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Ça­lış­ma ma­sa­sı­nın kar­şı­sı­na ve­ya öğ­ren­ci­nin göz hi­za­sı­na ge­le­cek şe­kil­de, dik­ka­ti da­ğı­tı­cı, ha­re­ket­li ve­ya sa­bit ma­ter­yal yer­leş­ti­ril­me­me­li­dir. Ça­lış­ma or­ta­mı gü­rül­tü­den, mü­zik ve­ya TV se­sin­den arın­dı­rıl­ma­lı­dır. Ders ça­lış­ma­ya ön­ce­lik­le o gün okul­da öğ­re­ni­len ko­nu­la­rın göz­den ge­çi­ri­le­rek baş­lan­ma­sı ya­rar­lı ola­cak­tır. Bu­nun ya­nın­da ders es­na­sın­da aşı­rı ol­ma­mak kay­dıy­la şe­ker­le­me ve­ya el­ma ye­mek fay­da­lı ola­cak­tır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT