BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > IMF i­le an­laş­ma ne­den ge­ci­ki­yor?

IMF i­le an­laş­ma ne­den ge­ci­ki­yor?

Anla­şı­lan o ki, IMF baş­ka­nı­nın “im­za­la­ma­ya çok yak­laş­tık” de­di­ği stand-by’da ma­li di­sip­lin ve he­def­ler­de sı­kın­tı var.Anla­şı­lan o ki, IMF baş­ka­nı­nın “im­za­la­ma­ya çok yak­laş­tık” de­di­ği stand-by’da ma­li di­sip­lin ve he­def­ler­de sı­kın­tı var. IMF, ge­rek “ge­ne­tik kod­la­rın­da­ki ka­tı­lık” se­be­biy­le, ge­rek­se dün­ya eko­no­mi­si­nin 2009 per­for­man­sı­nın kö­tü ola­ca­ğı bek­len­ti­siy­le büt­çe he­def­le­rin­de hü­kü­met­le bu­lu­şa­mı­yor. Hü­kü­met büt­çe­yi ha­zır­lar­ken bü­yü­me­yi % 4 ola­rak ka­bul et­ti. Ha­liy­le büt­çe ge­lir­le­ri­ne de, har­ca­ma­la­rı­na re­el ar­tış­lar ko­ya­rak büt­çe­yi % 1 ci­va­rın­da bir açık­la bağ­la­mış­tı. Ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı da bi­raz ge­niş­le­tin­ce Fa­iz Dı­şı Faz­la (FDF) ora­nı da bir ön­ce­ki yı­lın ya­rı­sı­na ini­ver­di. IMF bü­yü­me -do­la­yı­sıy­la büt­çe- ile FDF tah­min­le­ri­ne iti­raz edi­yor. *** Pe­ki bu tah­min­ler ger­çek­çi mi? Esa­sen bu­gün­kü kü­re­sel tab­lo­yu ve ka­ram­sar ha­va­yı dik­ka­te alır­sa­nız pek de­ğil... OECD 2009’da­ki bü­yü­me­yi Tür­ki­ye’de % 1.6, dün­ya­da ise % 3 ci­va­rın­da tah­min eder­ken, ABD ve AB re­ses­yo­na gir­miş­ken, ca­ri açık ora­cık­ta du­rur­ken % 4’lük bü­yü­me “ger­çek ola­ma­ya­cak ka­dar iyi” ge­li­yor ku­la­ğa... IMF de ha­liy­le “he­def­le­ri aşa­ğı­ya çe­kin” di­yor. He­def­le­ri aşa­ğı­ya çek­mek, büt­çe har­ca­ma­sı­nı da aşa­ğı­ya çek­mek an­la­mı­na ge­li­yor. Yak­la­şan se­çim ve dur­gun­la­şan eko­no­mi ise hü­kü­me­ti har­ca­ma yap­ma­ya -ne­re­dey­se- mec­bur kı­lı­yor. *** AK Par­ti hü­kü­me­ti­nin mes­net nok­ta­sı, dün­ya­da ya­şa­nan kriz ile Tür­ki­ye’nin eko­no­mik du­ru­mu­nun ay­nı ol­ma­ma­sı... “Ma­li sis­tem ve ka­mu ma­li­ye­si sağ­lam, kay­nak prob­le­mi­ni ise kör­fez ser­ma­ye­si ve var­lık ba­rı­şı­nın da des­te­ğiy­le çö­ze­riz. Ver­gi ve kre­di ko­lay­lık­la­rı ile re­el sek­tö­re de kay­nak sağ­lar, bu ba­di­re­den yü­zü­mü­zün akıy­la çı­ka­rız.“ Hü­kü­met’in -esa­sın­da Baş­ba­kan’ın- söy­le­dik­le­ri “mea­len” böy­le... AK Par­ti 2002’den bu ya­na ik­ti­sa­den akıl­cı ve tu­tar­lı bir yol iz­le­di. Tut­ma­yan he­def­le­rin, pat­la­yan büt­çe­le­rin ne­le­re mal ol­du­ğu­nun id­ra­kiy­le yö­net­ti eko­no­mi­yi... Do­la­yı­sıy­la, IMF’nin “he­def­le­ri­ni­zi in­di­rin” ta­le­bi­ne iti­raz eden hü­kü­me­tin ik­ti­sa­di bir ras­yo­na­li­te­si ol­du­ğu­nu var­sa­yı­yo­rum. Yok­sa, sırf se­çi­me ka­dar da­ha çok pa­ra har­ca­ya­bil­mek için, inan­ma­dık­la­rı büt­çe ve bü­yü­me he­def­le­ri­ni sa­vun­mu­yor­lar­dır her­hal­de...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT