BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünyadaki tüm Real marketlere Türk malı

Dünyadaki tüm Real marketlere Türk malı

Tür­ki­ye’den dün­ya­da­ki bü­tün Re­al Hi­per­mar­ket­le­rine teks­til ürünü gön­der­mek için ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Kubilay Özerkan, “Kriz gerçekten fırsata dönüşebilir” dediRe­al Hi­per­mar­ket Ge­nel Mü­dü­rü Ku­bi­lay Özer­kan Türk üre­ti­ci­ler için kri­zin ger­çek­ten fır­sat ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti ve “Üre­ti­ci­ler bi­zim gi­bi fir­ma­la­ra üre­tim yap­mak için ça­ba­laya­cak. Biz Re­al ola­rak teks­til­de özel ürün­ler­le var ola­ca­ğız. Bü­tün Re­al­le­re teks­til ürün­le­ri­ni Tür­ki­ye’den gön­der­mek için gö­rüş­me­ler ya­pı­yo­ruz. Çün­kü ka­li­te­li ürün­de Çin ye­ri­ne Tür­ki­ye ön­de. Çin’in çok uzun sü­ren tes­lim za­ma­nı, sev­ki­ya­tı de­za­van­taj. Tür­ki­ye’de ise, bu haf­ta ba­şın­da ver­di­ği­niz si­pa­ri­şi, cu­ma gü­nü Av­ru­pa’da bir ül­ke­ye gön­de­re­bi­lir­si­niz. Teks­til ve ta­rım, kriz­den en avan­taj­lı çı­ka­cak sek­tör­ler ola­cak” di­ye ko­nuş­tu. Kriz dö­nem­le­rin­de bak­kal­la­rın öne­mi­nin art­tı­ğı­na da işa­ret eden Met­ro Gro­up Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Ha­kan Er­gin ise, “Bak­kal­lar ve­re­si­ye def­te­ri açı­yor ve fai­zi de yok” der­ken, alış­ve­riş tu­ta­rı­nın düş­me­di­ği sek­tör­le­rin ba­şın­da da ço­cuk ih­ti­yaç­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. BAKKALA ‘AYAKTA KALMA’ ÖNERİLERİ Hız­lı tü­ke­tim ürün­le­ri sek­tö­rün­de Met­ro Gross­mar­ket ile top­tan, Re­al ile fa­ali­yet gös­te­ren Ergin, Tür­ki­ye’de bak­kal­la­rın ra­ki­bi­nin alış­ve­riş mer­kez­le­ri de­ğil, in­di­rim mar­ket­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Met­ro’nun en bü­yük müş­te­ri­si olan bak­kal­la­rı bil­gi­len­dir­dik­le­ri, on­la­rın iş­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri için iş fi­kir­le­ri sun­duk­la­rı­nı söy­le­yen Er­gin, “On­la­ra di­yo­ruz ki, sand­viç ya­pın, sa­la­ta sa­tın, kü­çük re­yon­lar­la seb­ze-mey­ve sa­tın. Ne­re­den ucuz alı­yor­sa­nız, ora­dan alın, siz de fi­yat pro­mos­yo­nu ya­pın. Si­zin ra­ki­bi­niz alış­ve­riş mer­kez­le­ri ya da hi­per­mar­ket­ler de­ğil, ma­hal­le­niz­de, evi­ni­zin al­tın­da açı­lan in­di­rim mar­ket­le­ri­dir” di­ye ko­nuş­tu. Kri­zin Tür­ki­ye’de­ki yan­sı­ma­sı­nı da “Tür­ki­ye kri­ze iyi za­man­da gir­di. Sa­de­ce ca­ri açı­ğı­mız kö­tü” di­ye de­ğer­len­di­ren Ha­kan Er­gin, mar­ket­le­re ge­len ki­şi sa­yı­sı­nın azal­ma­dı­ğı­nı, se­pet bü­yük­lü­ğü­nün kü­çül­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT