BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FT: İ­de­al ya­tı­rım i­çin ad­res Tür­ki­ye

FT: İ­de­al ya­tı­rım i­çin ad­res Tür­ki­ye

Fi­nan­ci­al Ti­mes, yük­sek fa­iz ve­ren ül­ke­le­rin ide­al ya­tı­rım fır­sat­la­rı sun­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, Tür­ki­ye ve Bre­zil­ya’yı ad­res gös­ter­diKü­re­sel kriz­den en az et­ki­le­nen ül­ke­ler ara­sın­da bu­lu­nan Tür­ki­ye, gü­ven­li ya­tı­rım ya­pa­cak yer ara­yan­lar için de göz­de ül­ke­ler­den ol­ma yo­lun­da. Fi­nan­ci­al Ti­mes ga­ze­te­si de ana­list­le­rin yük­sek fa­iz ve­ren ül­ke­le­rin ‘şim­di ide­al ya­tı­rım fır­sa­tı’ sun­du­ğu gö­rü­şün­den ha­re­ket­le, ya­tı­rım ya­pı­la­cak ül­ke­le­ri yaz­dı. Eko­no­mi Ga­ze­te­si FT, “Ya­tı­rım ya­pı­la­cak ül­ke­ler Tür­ki­ye ve Bre­zil­ya gi­bi ola­ğa­nüs­tü yük­sek fa­iz sağ­la­yan ül­ke­ler­dir. Tür­ki­ye 2012 va­de­li tah­vil­le­rin­de yüz­de 22 ci­va­rın­da fa­iz­le­ri gör­dü” di­ye yaz­dı. Ga­ze­te, bir­çok ül­ke­de def­las­yo­nist bas­kı­lar ile bek­le­nen fa­iz in­di­rim­le­ri­nin tah­vil­ler için des­tek­le­yi­ci ola­ca­ğı­nı da yaz­dı. İn­gi­liz ga­ze­te­si­ne ko­nu­şan In­ves­tec As­set Ma­na­ge­ment’in yük­se­len pi­ya­sa­lar port­föy yö­ne­ti­ci­si Pe­ter Eerd­mans da Tür­ki­ye’yi yük­se­len ve ya­tı­rım ya­pı­la­bi­le­cek ül­ke­ler ara­sın­da gös­ter­di. Bu ara­da, BNP Pa­ris­bas’ın dö­viz stra­te­jis­ti Ian Stan­nard da, son yıl­lar­da yük­se­len pi­ya­sa­la­rın ya­ban­cı fon­la­rın çı­kı­şıy­la sı­kın­tı ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT