BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı An­tal­ya’da ­sah­ne­ye çı­kı­yor

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı An­tal­ya’da ­sah­ne­ye çı­kı­yor

Kur­ban Bay­ra­mın­da An­tal­ya’da beş yıl­dız­lı otel ve ta­til köy­le­rin­de sah­ne­ye çı­ka­cak sa­nat­çı­lar, Ma­li­ye ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan ver­gi in­ce­le­me­si­ne ta­bi tu­tu­la­cakAntal­ya, her se­ne ol­du­ğu gi­bi bu yıl da Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ni din­len­me ve eğ­len­me za­ma­nı ola­rak de­ğer­len­dir­me­yi dü­şü­nen­le­ri ağır­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Kriz­den müm­kün ol­du­ğun­da az et­ki­le­ne­bil­mek ama­cıy­la ça­lış­ma­lar ya­pan tu­rizm te­sis­le­rin­de bir­çok ün­lü sa­nat­çı, 9 gün­lük ta­til sü­re­sin­ce An­tal­ya’ya ge­len ta­til­ci­le­ri eğ­len­di­re­cek. Te­sis­ler mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ma­ya ha­zır­la­nır­ken, Ma­li­ye­ kontrolörleri de bu dö­nem­de sah­ne­le­re çı­kan ün­lü­le­rin ala­ca­ğı üc­ret­le­ri in­ce­lemeye aldı. 62 OTEL BE­LİR­LEN­Dİ An­tal­ya Ver­gi Da­ire­si Baş­ka­nı Mah­mut Süt­çü, Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­lin­de, An­tal­ya ve il­çe­le­rin­de beş yıl­dız­lı 62 ote­lin hiz­met ve­re­ce­ği­ni be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ga­ze­te­le­rin ma­ga­zin, rek­lam ve ilan say­fa­la­rı­nı in­ce­le­ye­rek An­tal­ya’da beş yıl­dız­lı ta­til köy­le­ri ve otel­ler ile tu­ris­tik te­sis­ler­de bay­ram­da sah­ne­ye çı­ka­cak sa­nat­çı­la­rı be­lir­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Süt­çü, oluş­tu­ru­lan ekip­le­rin, bay­ramda bu yer­ler­de ci­ro tes­pi­ti ya­pa­cak­la­rı­nı, sa­nat­çı­la­rın al­dık­la­rı üc­ret­le­ri in­ce­le­ye­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Süt­çü, “Otel ve ta­til köy­le­rin­de de çok sa­yı­da sa­nat­çı sah­ne ala­cak. Ver­gi de­ne­tim ekip­le­ri­miz de, bay­ram sü­re­sin­ce otel ve ta­til köy­le­rin­de ha­sı­lat tes­pi­ti ya­pa­cak. Ver­gi dü­ze­ni­ne uy­gun ha­re­ket edi­lip edil­me­di­ği­ni be­lir­le­ye­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT