BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı: K­riz u­çak ­bi­let­le­ri­ni vur­ma­dı

Sa­ban­cı: K­riz u­çak ­bi­let­le­ri­ni vur­ma­dı

Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den, Türk Si­vil Ha­va­cı­lı­ğın­da fa­ali­yet gös­te­ren ku­ru­luş­la­rın çok faz­la et­ki­len­me­di­ği­ni söy­le­yen Pe­ga­sus Ha­va Yol­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Sa­ban­cı, “2009 yı­lı zor ge­çe­cek, ted­bir­li dav­ra­nı­yo­ruz, cid­di yö­ne­ti­len ku­rum­lar ayak­ta ka­la­bi­le­cek” de­di.55 YTL’YE 555 UÇAK Bİ­LE­Tİ Bay­ram ha­zır­lı­ğı ya­pan ha­va­yo­lu şir­ket­le­rin­den Onur Air, 9 Ara­lık 2003’te baş­lat­tı­ğı ta­ri­fe­li iç hat uçuş­la­rı­nın 55. yıl dö­nü­mün­de 555 bi­le­ti, her­ şey da­hil 55 YTL’den sa­ta­cak. 7 Ara­lık gü­nü sa­tı­şa su­nu­la­cak pro­mos­yon bi­let­le­ri www.onu­ra­ir.com.tr in­ter­net ad­re­sin­den, 0212 444 66 87 nu­ma­ra­lı çağ­rı mer­ke­zin­den ve­ya Onur Air yet­ki­li acen­te­le­rin­den alı­na­bi­le­cek. Pro­mos­yon bi­let­le­rin­de ip­tal, ia­de ve de­ği­şik­lik ya­pı­la­ma­ya­cak. Şir­ket, 5 yıl­da 10 mil­yon 200 bin yol­cu ta­şı­dı­ğı­nı da bil­dir­di. Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den, Türk Si­vil Ha­va­cı­lı­ğın­da fa­ali­yet gös­te­ren ku­ru­luş­la­rın çok faz­la et­ki­len­me­di­ği­ni söy­le­yen Pe­ga­sus Ha­va Yol­la­rı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Sa­ban­cı, “2009 yı­lı zor ge­çe­cek, ted­bir­li dav­ra­nı­yo­ruz, cid­di yö­ne­ti­len ku­rum­lar ayak­ta ka­la­bi­le­cek” de­di. Kri­zin, şim­di­lik uçak bi­le­ti­ni vur­ma­dı­ğı­nı an­cak, es­ki­den fi­yat sor­ma­yan fir­ma­la­rın, şim­di kriz se­be­biy­le ucuz bi­let ara­dık­la­rı­nı ifa­de eden Sa­ban­cı, “Av­ru­pa’da 30 ka­dar özel ha­va yo­lu şir­ke­ti ya bat­tı ya da ev­li­lik­ler yap­tı. Bu se­bep­le ted­bir­li dav­ra­nı­yo­ruz. 2009 yı­lı zor ge­çe­cek, cid­di yö­ne­ti­len ku­rum­lar ayak­ta ka­la­bi­le­cek” de­di. Bay­ram ve yıl­ba­şın­da fi­yat dü­şür­me­yi dü­şün­me­dik­le­ri­ni, fi­yat­la­rı­nın ra­kip­le­ri­ne oran­la sü­rek­li ucuz ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sa­ban­cı, ge­çen yıl 25 bin yol­cu­ya yıl­ba­şın­da Mil­li Pi­yan­go bi­le­ti sat­tık­la­rı­nı, bu yıl 30 bin sat­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. THY’DEN EK SE­FER Türk Ha­va Yol­la­rı, kur­ban bay­ra­mın­da yol­cu ta­le­bi­ni kar­şı­la­ya­bil­mek için 12 iç­hat, 30 dış­hat nok­ta­sı­na ek se­fer plan­la­dı. THY, 6 Ara­lık -14 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da top­lam 42 adet ek se­fer plan­la­dı. Ek se­fer­ler iç­hat­lar­da An­tal­ya, Bod­rum, Ada­na, Trab­zon, Da­la­man, Er­zu­rum; dış­hat­lar­da Se­vil­la, Fas, Ro­ma, Ve­ne­dik, Ber­ga­mo, Ka­hi­re, İs­ken­de­ri­ye ve Lu­xor’a ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT