BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ziraat Bankası’ndan herişi yapan yerli malı Bankamatik

Ziraat Bankası’ndan herişi yapan yerli malı Bankamatik

Zi­ra­at Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len görüntülü bankamatik cihazı sayesinde bankaya gitmeye gerek kalmayacak. Cihaz, müş­te­ri ve bankacıyı görüntülü olarak buluşturacak.>> İSTANBUL - Adil KÜÇÜK Ziraat Bankası’ndan herişi yapan yerli malı Bankamatik İÇİN TIKLAYIN DÜNYADA İLK DEFA TÜRKİYE’DE Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can A­kın Çağ­lar, dün­ya­da ilk kez Tür­ki­ye’de kul­la­nı­la­cak VTM’yi ba­sı­na ta­nıt­tı. Çağ­lar, bu sis­tem sa­ye­sin­de hem ve­ri­min ar­ta­ca­ğı­nı hem de e­le­man al­ma­dan şu­be aç­mış o­la­cak­la­rı­nı söy­le­di. VTM İ­ÇİN SI­NIR YOK Gö­rün­tü­lü ban­ka­cı­lık hiz­me­ti o­lan VTM a­ra­cı­lı­ğı i­le ge­rek Zi­ra­at Ban­ka­sı müş­te­ri­le­ri­ ge­rek­se müş­te­ri­si ol­ma­yan ki­şi­le­r te­mel ban­ka­cı­lık hiz­met­le­rin­den 365 gün ve 24 sa­at ke­sin­ti­siz yararlanacak. Zira­at Ban­ka­sı bir yıl sü­ren ça­lış­ma­nın ar­dın­dan ge­liş­tir­di­ği gö­rün­tü­lü me­mur­suz ban­ka­yı dün aça­rak dün­ya ban­ka­cı­lı­ğın­da bir il­ke im­za atı. Ta­ma­men yer­li mü­hen­dis­ler ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ürün, Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar’ın ha­ya­lin­den yo­la çı­kı­la­rak ta­sar­lan­dı. Ürü­nün ta­mam­lan­ma aşa­ma­sın­da ise ara­la­rın­da ATM üre­ti­ci­le­ri­nin de ol­du­ğu dün­ya­nın bü­yük ya­tı­rım­cı­la­rı Tür­ki­ye’ye ge­le­rek ürü­nü gör­mek is­te­di. An­cak gü­ven­lik ne­de­niy­le bu­na izin ve­ril­me­di. Çağ­lar, Tür­ki­ye’de uy­gu­la­ma­ya gi­re­cek VTM (Vi­de­o Tel­ler Mac­hi­ne) ma­ki­ne­le­ri ile bir ha­ya­li­nin ger­çek­leş­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, “Me­mur­suz bir şu­be yap­tık. Giz­le­me ko­nu­sun­da da çok yo­ğun ça­ba sarf et­tik” di­ye ko­nuş­tu. Çağ­lar, VTM ma­ki­ne­si­ni Türk in­sa­nı­nın hiz­me­ti­ne sun­mak is­te­dik­le­ri­ni, di­ğer ban­ka­la­rın bel­ki bu­nu ör­nek alıp da­ha ile­ri­ye gö­tü­re­ce­ği­ni, bu çer­çe­ve­de bir­bir­le­riy­le re­ka­bet ede­rek da­ha iyi çö­züm­le­re ula­şa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri­ni kay­det­ti. VTM ma­ki­ne­si­nin ATM’den çok faz­la ma­li­yet­li ola­ca­ğı­nı dü­şün­me­dik­le­ri­ni belirten Çağlar, bu­nu şu­be­le­re al­ter­na­tif olarak gör­dük­le­ri­ni ifa­de etti. Ban­ka­cı ve müş­te­ri sa­nal bu­lu­şu­yor VTM sis­te­mi, her­ke­sin fay­da­la­na­bil­me­si için an­la­şı­la­bi­lir şe­kil­de ta­sar­la­nı­yor. Siz kol­tu­ğa otur­du­ğu­nuz­da kar­şı­nız­da­ki ek­ran­dan ban­ka gö­rev­li­si­ni gö­rü­yor­su­nuz. Ban­ka gö­rev­li­si de ek­ra­nın­dan si­zi gö­rü­yor. Bu an­dan iti­ba­ren şu­be­de ol­du­ğu gi­bi kar­şı­lık­lı ko­nuş­ma baş­lı­yor. An­cak kim­li­ği­ni­zin te­yi­ti için eli­ni­zi işa­re­tin ol­du­ğu bö­lü­me ko­yu­yor­su­nuz. Kim­lik tes­pi­ti­niz ya­pıl­dık­tan son­ra han­gi iş­le­mi yap­mak is­ter­se­niz ban­ka­cıy­la can­lı bağ­lan­tı ile iş­le­ri­ni­zi çö­zü­yor­su­nuz. Bu iş­lem­ler ara­sın­da ha­va­le, fa­tu­ra öde­me, ya­tı­rım fo­nu al­ma gi­bi ak­la ge­len her iş­lem ya­pı­la­bi­li­yor. Ban­ka müş­te­ri­si ol­ma­yan­lar da sis­tem­den fay­da­la­na­bi­li­yor. Sa­de­ce kim­li­ği­ni bir böl­me­ye ko­yu­yor ve ken­di­ni ta­nı­tı­yor. Köy­le­re de ku­ru­la­cak Tür­ki­ye’de­ki ta­rı­mın fi­nans­ma­nı­nın yüz­de 95’inin Zi­ra­at Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ten Çağ­lar, ge­çen yıl 5.4 mil­yar YTL, bu yıl ise 5.9 mil­yar YTL olan des­te­ğin çift­çi­le­re şu­be­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­dı­ğı­nı, söz ko­nu­su ma­ki­ne ara­cı­lı­ğıy­la bun­la­rın da­ğı­tı­mı­nı da­ha ko­lay ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni ümit et­ti­ği­ni söy­le­di. Çağ­lar, “Ora­lar­da şu­be aç­mak ye­ri­ne çok kü­çük yer­le­şim bi­rim­le­ri­ne, il­çe­le­re, köy­le­re ka­dar bu tek­no­lo­ji­yi gö­tür­dü­ğü­müz za­man o in­san­la­ra çok da­ha ya­kın ola­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz” de­di. Zi­ra­at per­so­ne­li­ne ra­kip ola­cak Ürün ile il­gi­li pa­tent mü­ra­ca­atı ya­pıl­dı­ğı­nı bil­di­ren Çağ­lar, İs­tan­bul’da­ki Zi­ra­at Ban­ka­sı şu­be yet­ki­lile­ri­nin de top­lan­tı­da yer al­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Ya­kın­da bun­lar (VTM ma­ki­ne­le­ri) on­la­ra ra­kip ola­cak” şek­lin­de es­pri yap­tı. Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Me­sut Gü­ray­lı da, Gü­ray­lı, “VTM ma­ki­ne­si, gü­ven­li­ği­niz, ko­lay­lık sağ­la­dı­ğı, ula­şıl­ma­sı ko­lay ol­du­ğu için ha­zır­lan­dı. En çe­kim­ser ki­şi­ler bi­le bu­nu kul­la­na­bi­le­cek. VTM’de şu­be­de de­ğil­si­niz ama kar­şı­nız­da ban­ka yet­ki­li­si var” de­di. Da­ki­ka­da 11.4 ki­şi­ye kre­di Şu an­da sa­ha­da ku­ru­lu 2 bin 163 ta­ne ATM’le­ri bu­lun­du­ğu­nu ve bin ta­ne da­ha al­mak üze­re ha­zır­lık yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Me­sut Gü­ray­lı, “Tür­ki­ye’de ATM ba­şı­na dü­şen gün­lük iş­lem ade­di 130 iken, Zi­ra­at Ban­ka­sı’nda bu ora­n 202. 15 Ka­sım 2008 iti­ba­riy­le da­ki­ka­da 11.4 ki­şi­ye kre­di verdik. 1 Ocak 2008-15 Ka­sım 2008 ara­sın­da verdiğimiz kre­di dos­ya sa­yı­sı­ 1 mil­yon 259 bin oldu” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT