BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Av­ru­pa du­run­ca ih­ra­cat sen­de­le­di

Av­ru­pa du­run­ca ih­ra­cat sen­de­le­di

Kü­re­sel kri­zin ge­tir­di­ği eko­no­mik da­ral­ma, ih­ra­cat ra­kam­la­rın­da da ken­di­ni gös­ter­di.O­TO­MO­Tİ­VE DES­TEK ŞART TİM Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi, ih­ra­cat­ta­ki da­ral­ma­yı Av­ru­pa pa­za­rın­da­ki dü­şü­şe bağ­la­dı ve o­to­mo­tiv sek­tö­rü­ne ge­re­ken des­te­ğin ve­ril­me­si­ni is­te­di. Kü­re­sel kri­zin ge­tir­di­ği eko­no­mik da­ral­ma, ih­ra­cat ra­kam­la­rın­da da ken­di­ni gös­ter­di. Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si­nin (TİM) TAY­SAD’da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da açık­la­dı­ğı ra­kam­la­ra gö­re ka­sım ayın­da ih­ra­cat 2007 ka­sım ayı­na gö­re yüz­de 22 ge­ri­le­di ve 8.6 mil­yar do­lar ol­du. Ocak-ka­sım dö­ne­mi ih­ra­ca­tı ise ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 24.85 ar­ta­rak 96 mil­yar 484 mil­yon do­lar­dan 120 mil­yar 459 mil­yon do­la­ra çık­tı. Ka­sım ayı iti­ba­rıy­le son 1 yıl­lık ih­ra­cat ise yüz­de 23.49 ar­tış­la 129 mil­yar 939 mil­yon do­lar ol­du. İh­ra­ca­tı yüz­de 37.9 ge­ri­le­yen ta­şıt araç­la­rı ve yan sa­na­yi sek­tö­rü 9 ay­da 1 mil­yar 399 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat ya­par­ken, teks­til sek­tö­rü­nün ih­ra­ca­tı da 1 mil­yar 176 mil­yon do­lar ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT