BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İn­gi­liz’in yan­lı­şı bi­zim doğ­ru­dan i­yi­dir!

İn­gi­liz’in yan­lı­şı bi­zim doğ­ru­dan i­yi­dir!

MHK, ha­kem­le­ri­ni med­ya­da­ki uz­man­lar­dan ko­ru­ma­lı. İ­şin ta­dı, i­pin u­cu öy­le bir kaç­tı ki...HAFTANIN TAKIMI: ESKİŞEHİR MHK se­zon ba­şın­da ha­kem­le­re ıs­rar­la söy­le­di. Hat­ta bu Oğuz Sar­van ta­ra­fın­dan slo­gan ya­pıl­dı: “Kart is­te­ye­ne kart!” 6. haf­ta ta­mam­lan­dı. Sar­van İs­tan­bul’da ha­kem­le­ri top­la­dı. İlk sö­zü şu ol­du: “Kart is­te­ye­ne kart işi tut­tu. En çok bu ko­nu­da ba­şa­rı­lı ol­duk.” Lig oy­na­nır­ken, MHK yo­rum ve­ya ku­ral de­ği­şik­li­ği ya­pa­maz. Dev­re ara­sın­da ve­ya se­zon ba­şın­da ba­zı fark­lı uy­gu­la­ma­la­ra ge­çi­le­bi­lir. Mev­cut MHK “ha­kem­den kart is­te­ye­ne, kart” di­yor. “Eli­ni ref­leks­le kal­dı­rır­sa kart ol­maz” yo­ru­mu yap­mı­yor. Li­gin 2. haf­ta­sı... F.Bah­çe-Be­le­di­ye ma­çı oy­na­nı­yor. Ma­çın ha­ke­mi Sü­ley­man Abay. Güi­za ref­leks­le kart is­te­di. Sü­ley­man Abay gös­ter­me­di. Ya­yın­cı ku­ru­lu­şun yo­rum­cu­la­rı, ha­ke­mi sert bir şe­kil­de ey­yam­cı­lık­la suç­la­dı­lar. Hal­bu­ki o gün Sü­ley­man, bu­nu bir ref­leks ola­rak al­gı­la­dı. Ha­cet­te­pe­li To­zo kart is­te­yin­ce Sü­ley­man Abay kar­tı gös­ter­di. Ay­nı ya­yın­cı ku­ru­lu­şun ay­nı yo­rum­cu­la­rı bu de­fa, “Kar­de­şim bu bir ref­leks” de­di­ler. Fı­rat Ay­dı­nus, Be­şik­taş-Ko­ca­eli ma­çın­da ben­zer bir du­rum­da kart işa­re­ti ya­pan Ke­mal‘e kar­tı gös­ter­di. Kim­se ref­leks yo­ru­mu yap­ma­dı. Bu ko­nu­da MHK ye­ni bir dü­zen­le­me ih­ti­ya­cı du­ya­bi­lir. Ama bu, de­di­ği­miz gi­bi dev­re ara­sın­da ya da se­zon so­nun­da olur. Şu an­da bü­tün ha­kem­ler “ref­leks” yo­ru­mu yap­ma­dan “Kart is­te­ye­ne kart” de­ğer­len­dir­me­si yap­ma­ya mec­bur. *** Li­gin 9.haf­ta­sın­da G.Sa­ray-G.An­tep ma­çı oy­na­nı­yor. Ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya. 39.da­ki­ka­da Ar­da el­le oy­na­dı, Ha­lis, pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Sa­rı­sı olan Ar­da‘ya ikin­ci sa­rı­yı çı­kar­ma­dı. Ha­kem uya­nık dav­ran­dı. Her­kes “Ar­da‘yı at­ma­dı” de­di, olay ka­pan­dı. Sü­ley­man Abay, G.Sa­ray-Ha­cet­te­pe ma­çın­da kim­se­nin gö­re­me­di­ği, hat­ta G.Sa­ray­lı­la­rın da­hi far­kı­na va­ra­ma­dı­ğı el­le oy­na­ma­yı tes­pit et­ti. Pe­nal­tı­yı çal­dı. Sa­rı­yı gös­ter­di. Abay‘ın ak­lı­na cin­lik - şey­tan­lık düş­me­di. *** F.Bah­çe-Be­şik­taş ma­çın­da atı­lan Cis­se için Er­man To­roğ­lu cu­mar­te­si ak­şa­mı ilk sa­rı­yı hak­sız bu­lu­yor ve di­yor ki; “Kar­de­şim sa­rı kar­tın var. Dik­kat ede­cek­sin.” Ay­nı To­roğ­lu er­te­si gün G.Sa­ray-Ha­cet­te­pe ma­çın­da sa­rı­sı olan Ha­cet­te­pe­li oyun­cu­yu suç­la­mı­yor, “Bu ta­kı­mın adı Ha­cet­te­pe, yol­mak ko­lay, güç­le­ri bu ta­kım­la­ra ye­ti­yor” tü­rün­den ifa­de­ler kul­la­nı­yor. 24 sa­at­te iki fark­lı yo­rum... *** Ya­yın­cı ku­ru­luş İn­gil­te­re Li­gin­den ör­nek gös­te­ri­yor. Cu­mar­te­si gün­kü Manc­has­ter der­bi­sin­de İn­gi­liz Ha­kem Ho­ward Webb, ken­di­si­ni al­kış­la­yan Ro­nal­do‘ya kart gös­ter­me­miş. Ee, yan­lış! Yan­lı­şı mem­le­ke­te bü­yük bir ke­yif­le doğ­ru gi­bi sun­du­lar. Onun adı Webb, Sü­ley­man de­ğil. O İn­gi­liz, bu Türk ma­lı! *** Sü­ley­man Abay in­sa­ni bir ha­ta yap­mış­tır. Şey­tan­lık ak­lı­na gel­me­miş­tir. 4.ha­kem ve yar­dım­cı­lar da ola­yı at­la­mış­tır. Son Dün­ya Ku­pa­sı’nda İn­gi­liz ha­kem Poll, Hır­va­tis­tan-Avus­tral­ya ma­çın­da ay­nı oyun­cu­yu an­cak 3’ün­cü sa­rı kart­ta oyun­dan at­tı. Kim­se ha­ke­min ipi­ni çek­me­di. Bu se­zon Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde Cel­tic-Al­borg ma­çın­da İtal­yan ha­kem ba­riz gol şan­sın­da Da­ni­mar­ka­lı oyun­cu­yu kır­mı­zı ile at­tı. Hal­bu­ki asıl fau­lu ya­pan baş­ka bir oyun­cu idi. UE­FA ha­kem ha­ta­sı de­di, kır­mı­zı kart ce­za­sı­nı kal­dır­dı. Ku­ral ha­ta­sı ya da ha­ke­min ra­po­ru­nu me­rak eden­le­re not: Ha­kem kart­la­rı­nı ay­nen yaz­mış­tır. Bir fa­ul­de ha­kem sa­rı­yı gös­ter­me­miş ya da hak­sız sa­rı gös­ter­miş gi­bi dü­şü­nün. Fut­bol­cu­nun ce­za­sı­nı da Fe­de­ras­yon Di­sip­lin Ku­ru­lu kal­dı­ra­cak­tır. ------------------------------- İyi ki on­lar var!.. Bu se­zon Sü­per Lig’in fut­bol ka­li­te­si epey dü­şük, se­yir­ci­yi tat­min et­mi­yor; “Türk fut­bo­lu­nun en pa­ha­lı ta­kı­mı” Ga­la­ta­sa­ray’ın fut­bol dra­mı ile “şey­tan­la­rı (!) te­miz­le­yen” Oğuz Sar­van’ın me­lek­le­ri­nin (!) “36 kı­sım tek­mi­li bir­den” sah­ne­ye koy­du­ğu ko­me­di de ol­ma­sa, ne ko­nu­şup, ne tar­tı­şa­cak­tık bi­le­mi­yo­rum! > Öcal Uluç De­niz­li’nin in­ti­ha­rı Her­kes gi­der Mer­sin’e, bi­zim ya­zar-çi­zer kıs­mı da ter­si­ne... Mus­ta­fa De­niz­li kor­kak­mış, sa­vun­ma­ya da­ya­lı ta­kım kur­muş­muş. Pe­ki na­sıl olu­yor da, Güi­za kar­şı kar­şı­ya 5 po­zis­yon bu­lu­yor? Be­şik­taş da ana-ba­ba gü­nü için­den gol at­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ya Skib­be? Tan­dem­den adam çı­ka­rıp, sant­rfo­ra adam alı­yor. Trab­zon’un hiç sa­kat ver­me­den yo­lu­na de­vam et­me­si ki­mi­le­ri­ne ders ol­ma­lı! > Kemal Belgin Öy­le ya da böy­le So­nun­da ne ol­du?.. Yi­ne kö­tü de­ni­len Be­şik­taş, Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bah­çe ara­la­rı­na Si­vass­por’u ala­rak ilk 4’e sı­ra­lan­dı­lar. De­ği­şen bir şey yok ya­ni... Çe­şit­li aday­la­rı­mız var­dı; An­ka­ras­por, bir ara Ga­zi­an­teps­por, baş­lar­da Bur­sas­por gi­bi. Çün­kü di­ğer “aday aday­la­rı” bir­bir­le­ri­ne diş ge­çi­re­me­yip ge­ce ya­yın­la­nan bü­yük ta­kım maç­la­rı­nı “pi­lot maç­lar” ola­rak seç­me­ye ve “fark­lı” oy­na­ma­ya de­vam edi­yor­lar ve yol­la­rın­dan sa­pı­yor­lar. > Ümit Aktan Hak­kı­nı ve­re­lim... Bir der­bi­yi sa­de­ce ho­ca­la­rın yan­lış­lık­la­rı ile de­ğer­len­di­rir­ken, unu­tu­lan bir gü­zel­lik­ten hiç bah­se­dil­mi­yor. Bu­gü­ne ka­dar alı­şık ol­ma­dı­ğı­mız sa­kin­lik­te ve kü­für­süz­lük­te ge­çen ma­çın so­nun­da, iki ta­ra­fın hem sa­ha için­de, hem de Şe­ref Tri­bü­nün­de­ki kut­la­ma­la­rı, kim­se­nin umu­run­da de­ğil­di. Mus­ta­fa De­niz­li’yi bağ­rı­na ba­san F.Bah­çe tri­bün­le­ri, sa­de­ce kö­tü bir pan­kart dı­şın­da der­bi­nin efen­di­si ol­du. > Naci Arkan Ha­ke­me ne olu­yor Der­bi haf­ta­sı il­ginç tar­tış­ma­lar aç­tı. En baş­ta “Aziz Yıl­dı­rım bı­ra­kı­yor” po­le­mi­ğiy­di, gül­düm geç­tim. Çok dü­şün­düm Cis­se atıl­ma­mış ol­sa, De­niz­li mi gü­ler­di yok­sa Ara­go­nes mi di­ye... “G.Sa­ray as­lan­lar gi­bi ka­zan­dı” de­ni­yor. Sü­ley­man Abay Ha­cet­te­pe’yi ta­vuk gi­bi yol­ma­sa aca­ba Ba­ros ef­sa­ne­le­şir miy­di? Bu ara­da göz yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­yan Ümit Ka­yı­han’a sa­vun­ma yap­ma­dan maç ka­za­nıl­ma­ya­ca­ğı­nı ha­tır­lat­ma­lı. > Hasan Sarıçiçek Ha­yır­dır in­şal­lah!.. Son haf­ta­lar­da ne ka­dar çok ha­kem ko­nu­şur ol­duk fark et­ti­niz mi? A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’ın “F.Bah­çe’yle oy­na­ya­ca­ğı­mız ma­çı Ha­lis Öz­kah­ya yö­ne­te­cek” laf­la­rıy­la baş­la­yan ga­rip­lik­ler sil­si­le­si, he­men her maç­ta kı­lık de­ğiş­ti­ren tu­haf­lık­la­ra dö­nüş­tü. İşin so­nu ha­yır olur in­şal­lah. > Cahit Eroğul Abartmayalım lütfen F.Bah­çe, G.Sa­ray’dan son­ra Be­şik­taş’ı da yen­di ve lig­de­ki id­di­a­sı­nı art­tır­dı. İ­ki der­bi­de 6 pu­an, ger­çek­ten b­ra­vo. A­ma 10 ki­şi ka­lan Be­şik­taş’ı, hem de Ka­dı­köy’de 2-1 yen­mek ya­zı­lıp çi­zil­di­ği ka­dar a­bar­tı­la­cak bir du­rum de­ğil. A­na­do­lu’ya kap­tı­rı­lan pu­an­lar ha­tır­la­nır­sa, F.Bah­çe’nin zir­ve i­çin da­ha çok ça­lış­ma­sı la­zım çok! Bu a­ra­da, Kay­se­ri-T­rab­zon ma­çı­na ba­kın­ca en çok ça­lış­ma­sı ge­re­ken­le­rin ha­kem­ler ol­du­ğu­nu da söy­le­mek ge­rek. > M.Emin Uluç Mus­ta­fa!.. Son dö­ne­min en po­pü­ler fi­lim­le­rin­den, “Mus­ta­fa”nın baş­ka bir ver­si­yo­nu­nu iz­le­dik Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda. Oyun­cu se­çi­mi, yan­lış tak­tik ve kor­kak bir fut­bol an­la­yı­şıy­la sa­ha­ya çı­kan Mus­ta­fa De­niz­li’nin Be­şik­taş’ı, der­bi­se­ver F.Bah­çe’ye mağ­lup ol­du. İki kö­tü tek­nik adam­dan şans­lı ola­nı ka­zan­dı. Al Ara­go­nes’i, vur Mus­ta­fa’ya... > Emre Bol HAFTANIN FUTBOLCUSU Milan Baros (G.Saray) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Rıza Çalımbay (Eskişehir) HAFTANIN HAKEMİ Cüneyt Çakır (Sivas-G.Antep) HAFTANIN KARMASI Hasagiç (Belediye) Gökhan (F.Bahçe) Vahap (Antalya) Hayrettin (Sivas) İlkem (A.Gücü) M.Topuz (Kayseri) Musa (Sivas) Selçuk (F.Bahçe) M.Hacıoğlu (Kocaeli) Anderson (Eskişehir) Baros (G.Saray) GOL KRALLIĞI 10 GOL: Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 8 GOL: Ba­ros (G.Sa­ray) 7 GOL: Meh­met Ça­kır (An­ka­ra), Nob­re (Be­şik­taş) 6 GOL: D­je­ho­u­a (An­tal­ya), Lin­coln (G.Sa­ray), Ser­can (Bur­sa), Ro­berts (De­niz­li), Yo­u­la (Es­ki­şe­hir) 5 GOL: Ke­well (G.Sa­ray), A­lex (F.Bah­çe), Gök­han (T­rab­zon), Ta­ner (Ko­ca­e­li) CEZALILAR Col­man (T­rab­zon), Zu­ri­ta (G.An­tep), E­fe (Be­le­di­ye), Sand­ro (Ha­cet­te­pe) KIRMIZI KARTLAR E­ge­men (T­rab­zon), B­ra­ga (De­niz­li), Cis­se (Be­şik­taş), Ser­can (Bur­sa), Se­dat (An­tal­ya), To­zo, Te­li (Ha­cet­te­pe) ATILAN PENALTI M.To­puz (Kay­se­ri), M.Yıl­dız (Si­vas), Ba­ros (G.Sa­ray) KAÇAN PENALTI U­mut (T­rab­zon) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN GEÇEN SEZON BU HAFTA TAKIMLAR O G B M A Y P G.Sa­ray 13 9 4 0 25 8 31 ­Si­vas 13 10 1 2 24 9 31 F.Bah­çe 13 7 4 2 22 14 25 ­Be­şik­taş 13 7 3 3 15 11 24 ­De­niz­li 13 6 3 4 20 15 21 M­KE A.Gü­cü 13 6 3 4 15 14 21 ­Kay­se­ri 13 5 5 3 18 14 20 İs­tan­bul BB 13 5 3 5 16 14 18 OF­TAŞ 13 5 2 6 14 13 17 T­rab­zon 13 4 4 5 14 14 16 ­Kon­ya 13 4 4 5 14 22 16 ­Bur­sa 13 3 6 4 13 14 15 G.An­tep 13 4 3 6 16 18 15 ­Ma­ni­sa 13 3 4 6 17 21 13 Ç.Ri­ze 13 4 1 8 13 25 13 G.Bir­li­ği 13 2 4 7 16 22 10 An­ka­ra 13 1 5 7 11 19 8 ­Ka­sım­pa­şa 13 2 1 10 8 24 7 BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI ADANA HAFTANIN FUTBOLCUSU Serdar (Ordu) HAFTANIN HAKEMİ Er­bay Al­de­mir (Or­du-­Gi­re­sun) HAFTANIN KARMASI Hasan (Samsun) Yasin (Kartal) Haydar (Ordu) Kerem (Adana) Şenol (K.Karabük) Efecan (G.Antep BB) Erman (Ç.Rize) Serdar (Ordu) Buran (Samsun) Hakan (K.Karabük) Flavier (Adana) PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Ma­ni­sa 14 7 6 1 30 14 27 ­Ka­sım­pa­şa 14 7 5 2 19 8 26 Ç.Ri­ze 14 7 5 2 19 11 26 ­Di­yar­ba­kır 14 8 2 4 18 12 26 ­Kar­şı­ya­ka 14 6 5 3 16 13 23 ­Kar­tal 14 5 7 2 20 12 22 ­Gün­gö­ren Bld. 14 7 1 6 16 21 22 Al­tay 14 5 6 3 23 20 21 Or­du 14 5 5 4 22 15 20 ­Bo­lu 14 5 4 5 14 14 19 G.An­tep BB 14 4 6 4 16 16 18 ­Sam­sun 14 5 2 7 17 23 17 ­Ma­lat­ya 14 5 2 7 16 22 17 A­da­na 14 4 2 8 14 22 14 K.Ka­ra­bük 14 3 5 6 14 24 14 Er­ci­yes 14 3 3 8 18 22 12 ­Gi­re­sun 14 3 1 10 12 26 10 ­Sa­kar­ya 14 2 3 9 13 22 9 Haftanın Maçları: 6 A­ra­lık CU­MAR­TE­Sİ 13.00 A­da­na-K.Ka­ra­bük, 7 A­ra­lık PA­ZAR 13.00 Kar­tal-Ç.Ri­ze, 14.00 Ma­ni­sa-­Gün­gö­ren Bld., Er­ci­yes-­Ma­lat­ya, Gi­re­sun-­Bo­lu, G.An­tep BB-­Sam­sun, Ka­sım­pa­şa-­Di­yar­ba­kır, Kar­şı­ya­ka­-Or­du, 8 A­ra­lık PA­ZAR­TE­Sİ 20.00 Sa­kar­ya­-Al­tay.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT