BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SU savaşı uzak değil

SU savaşı uzak değil

Ge­le­cek­te su sa­vaş­la­rı­nın ya­şa­na­ca­ğı ar­tık bir mu­am­ma de­ğil. Kü­re­sel ısın­ma­dan tu­tun da eko­no­mik buh­ra­na ve bir­çok has­ta­lı­ğa yol açan su­suz­lu­ğu, su­yun ana kay­nak­la­rı­na ine­rek si­zin için inceledik...Ediz Hun’la Yeşil Sayfa Sev­gi­li okur­lar, bu haf­ta si­ze ha­yat kay­na­ğı­mız ‘su’dan bah­set­mek is­ti­yo­rum. Hid­ro­jen ve ok­si­je­nin oluş­tur­du­ğu ba­sit kim­ya­sal bi­le­şim, dün­ya­mız­da en çok bu­lu­nan şey... Dün­ya yü­ze­yi­nin yüz­de 71’ini su oluş­tu­ru­yor. Su­la­ra ait Bü­yük Eko­sis­tem­le­ri şu şe­kil­de sı­nıf­lan­dı­ra­bi­li­riz: * De­niz­ler (özel­lik­le ok­ya­nus­lar) * Kı­yı böl­ge­le­ri (Li­to­ral böl­ge) ve ne­hir ağız­la­rı (del­ta­lar) * Akar­su ve göl­ler (tat­lı su­lar) * Su­lak alan­lar * Ku­zey ve Gü­ney Ku­tup böl­ge­le­rin­de­ki buz küt­le­le­ri ve bu­zul­lar İKLİM NASIL DEĞİŞİYOR? Su­la­ra ait eko­sis­tem­ler, iç­le­rin­de ba­rın­dır­dık­la­rı su ürün­le­ri, ener­ji po­tan­si­ye­li, yağ­mur re­ji­mi­ne kat­kı­la­rı, de­niz, göl ve ne­hir ta­şı­ma­cı­lı­ğı açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır. Bu eko­sis­tem­ler, ken­di­ne öz­gü fi­zik­sel ve kim­ya­sal ya­pı­la­rı, hayat çe­şit­li­li­ği ile çok de­ğer­li eko­lo­jik iş­lev­le­re sa­hip­tir. Özel­lik­le de­niz eko­sis­tem­le­rin­de­ki bit­ki plank­ton­la­rı (mik­ros­ko­pik bit­ki­ler), bir yıl­da dün­ya at­mos­fe­ri­ne ya­yı­lan ok­si­je­nin yüz­de 70’ini üret­mek­te­dir. De­niz ve kı­yı kir­li­li­ği se­be­biy­le bu plank­ton­la­rın küt­le­sel yok olu­şu, ok­si­jen üre­ti­mi­ni azalt­mak­ta, bu du­rum­da ar­tan kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rı kü­re­sel ik­lim de­ği­şik­lik­le­ri­ni be­ra­be­rin­de getirmektedir. Sev­gi­li okur­lar, mil­yon­lar­ca yıl sü­ren sü­reç­te dün­ya­mız çe­şit­li ev­re­ler­den geç­miş ve her za­man be­lir­li bir den­ge sis­te­mi ile ken­di­ni ko­ru­ya­bil­miş­tir. An­cak gü­nü­müz­de­ki hız­lı nü­fus ar­tı­şı, kay­nak­la­rın azal­ma­sı, tabiata kar­şı ya­pı­lan ka­bul edi­le­mez mü­da­ha­le­ler, in­sa­nın ya­şama ni­te­li­ği ya­nın­da, in­san sağ­lı­ğı­nı da olum­suz et­ki­le­mek­te ve ge­le­cek için en­di­şe oluş­tur­mak­ta­dır. Bu ara­da şu hu­su­su da be­lirt­mek is­ti­yo­rum; Dün­ya­mız­da çok önem­li bir eko­sis­te­mi oluş­tu­ran Ku­zey ve Gü­ney Ku­tup böl­ge­le­ri (Buz­kü­re / Kri­yos­fer ola­rak ad­lan­dı­rı­lır) gü­neş ışı­ğı­nın yüz­de 50’ye ya­kın bir bö­lü­mü­nü uza­ya yan­sı­ta­rak ge­ze­ge­ni­mi­zin ener­ji den­ge­sin­de önem­li rol oy­nar. Bu ba­kım­dan, ik­lim de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da bu iki ku­tup böl­ge­si­nin ehem­mi­ye­ti çok bü­yük­tür. Şim­di de di­ler­se­niz dün­ya­mız­da­ki su haz­ne­le­ri­ne bir göz ata­lım: Ok­ya­nus­lar %97.4, Buz­kü­re % 2, Ir­mak ve di­ğer % 0.6, çok azı da can­lı hüc­re­ler­de ve bu­har­laş­ma yo­luy­la bu­lut­la­rı oluş­tur­mak­ta­dır. Ha­va küt­le­le­ri ve bu­lut­lar su­yu faz­la ba­rın­dı­ra­maz. Bu yo­ğun­laş­ma çe­kir­dek­le­ri dam­la­cık ve kris­tal­le­re dö­nü­şün­ce, ha­va­nın di­ren­ci­ne kar­şı ko­ya­bi­le­cek ağır­lı­ğa ula­şır­lar. Yağ­mur­lar bu şe­kil­de olu­şur, eğer ısı dü­şük ise buz kris­tal­le­ri şek­lin­de do­lu ve­ya kar ya­ğı­şı­nı mey­da­na ge­ti­rir­ler. EROZ­YONUN SEBEBİ Yer­yü­zü­ne inen su­yun iş­le­vi­ni şöy­le ta­nım­la­ya­bi­li­riz: 1- Bit­ki­ler ta­ra­fın­dan ter­le­me su­re­tiy­le (eva­pot­rans­pi­ras­yon) su bu­ha­rı ola­rak at­mos­fe­re ge­ri dön­dü­rü­lür. 2- Eğer bit­ki ör­tü­sü tah­rip edil­miş­se, yü­zey su­yu ola­rak ka­lır ve aka­rak ne­hir­le­re, ora­dan da de­niz­le­re ula­şır. Bir­çok sel fe­la­ke­ti, bit­ki ör­tü­sü­nün ve or­man­la­rın yok edil­me­si so­nu­cu mey­da­na gel­miş­tir. Eroz­yon bu şe­kil­de olu­şur. Akan top­rak­la bir­lik­te, mil­yar­lar­ca fay­da­lı can­lı or­ga­niz­ma ve mi­ne­ral kay­bı bu du­rum­da söz ko­nu­su­dur. Ül­ke­miz­de yıl­lar­dır bu ko­nu­da ça­ba sarf et­miş olan ka­dim dos­tum bü­yük do­ğa­se­ver TE­MA Vak­fı Ku­ru­cu­su sev­gi­li Hay­ret­tin KA­RA­CA’ya bu ve­si­le ile min­net his­le­ri­mi ifa­de et­mek is­te­rim. 3- Eğer or­man­lar mev­cut ise (bil­has­sa yap­rak dö­ken or­man­lar; ka­yın, gür­gen, diş­bu­dak, me­şe ve alıç gi­bi) yağ­mur ve kar su­la­rı ya­vaş ya­vaş sü­zü­le­rek yer al­tı haz­ne­le­ri­ne ula­şır. En ide­al sis­tem bu­dur. 4- Bit­ki­ler ta­ra­fın­dan tu­tu­la­rak, do­ku­la­rın­da bi­rik­ti­ri­lir ve böy­le­ce ha­yat kay­na­ğı­nı oluş­tu­rur. DERİNLERDEKİ CANLI HAYAT De­ğer­li okur­lar, de­niz ve tat­lı su eko­sis­tem­le­rin­de ka­ra­lar­da­ki gi­bi coğ­ra­fi sı­nır­lar­la be­lir­le­ne­bi­le­cek böl­ge­ler yok­tur. Bu sis­tem­ler­de can­lı ha­yat çe­şit­li­li­ği da­ha çok ışı­ğa ve de­rin­li­ğe gö­re da­ğı­lım gös­te­rir. Gel-Git ala­nı, en yo­ğun ola­rak ok­ya­nus­la­rın kı­yı­la­rın­da bu­lu­nur. Tür­ki­ye­mi­zin kı­yı­la­rın­da gel-git ala­nı yok gi­bi­dir. Ne­ri­tik alan, de­niz­ler­de 200 m. de­rin­li­ğe ka­dar rast­la­nan tür­le­ri ba­rın­dı­rır. Bu ala­na Kı­ta Sa­han­lı­ğı da de­nir. Pek ta­bi­i da­ha de­rin su­lar­da da can­lı­lar mev­cut­tur. Bu alan­lar, ba­zı­la­rı ışık sa­çan omur­ga­sız ve çok de­ği­şik gö­rü­nüm­de ba­lık tür­le­riy­le do­lu­dur. Bu sis­tem­ler dai­mi ka­ran­lık­ta ol­du­ğu için ye­şil bit­ki­le­rin yap­tı­ğı fo­to­sen­tez ye­ri­ne, bak­te­ri­le­rin mey­da­na ge­tir­di­ği ke­mo­sen­tez (kim­ya­sal sen­tez) de­rin böl­ge­ler­de ha­ya­tı sür­dü­rür. De­niz ha­bi­tat­la­rı (ha­yat ad­res­le­ri) iki gru­ba ay­rı­lır: Ben­tik ve Pe­la­jik. Ben­tik grup­ta dip­te ya­şa­yan tür­ler, Pe­la­jik bö­lüm­de ise ser­best su küt­le­sin­de ya­şa­yan ham­si, pa­la­mut, lü­fer gi­bi ba­lık­lar bu­lu­nur. Su ile il­gi­li ya­zı­mı­za ge­le­cek haf­ta de­vam ede­ce­ğiz. Özel­lik­le, ener­ji ve be­sin üre­ti­mi ko­nu­sun­da bil­gi­ler ver­me­ye ça­lı­şa­cak, en önem­li su kir­li­lik­le­ri­ne de­ğin­me im­ka­nı bu­la­ca­ğım. Şim­di­lik ge­le­cek haf­ta­ya ka­dar siz­le­re en iç­ten duy­gu­la­rım­la say­gı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum. TÜR­Kİ­YE’YE BU MANZARA YA­KIŞ­MI­YOR Tür­ki­ye’nin Gür­cis­tan ve Kaf­kas­ya i­le bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­yan Ka­ra­de­niz Sa­hil Yo­lu’nun he­men ya­nı­na bir­çok irili ufaklı be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dö­kü­len çöp­lerin oluşturduğu yığınlar, yol­dan ge­çen­le­ri ra­hat­sız et­ti­ği ka­dar çev­re­ye de ö­nem­li za­rar­lar ve­ri­yor. ­Ka­ra­de­niz Sa­hil Yo­lu bo­yun­ca ye­şille ma­viyi çöp­ler a­yı­rı­yor! Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahil şeridinde yer alan birçok belediyenin en önemli sıkıntılarından biri olan katı atık problemi köklü çözümler bekliyor İHA’dan Er­sen Kü­çük ve Ay­dın Ta­tar kar­deş­le­ri­min bü­yük bir ti­tiz­lik­le ha­zır­la­dık­la­rı özel ha­ber­le­ri­ni gö­rün­ce Ye­şil Say­fa’ya ala­ma­dan ge­çe­me­dim... Ye­şil ile ma­vi­nin iç içe ol­du­ğu eş­siz ta­bi­at gü­zel­lik­le­riy­le Tür­ki­ye’nin en göz­de coğ­raf­ya­la­rın­dan bi­ri olan Do­ğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si, ba­zı bü­yük pro­je­ler se­be­biy­le sık sık çev­re­sel tar­tış­ma­la­rın oda­ğın­da yer al­dı. Do­ğu Ka­ra­de­niz’i Sam­sun’dan Ho­pa’ya bağ­la­yan Ka­ra­de­niz Sa­hil Yo­lu’yla baş­la­yan tar­tış­ma­la­ra, şim­di de böl­ge­de­ki ba­zı be­le­di­ye­le­rin sa­hil şe­ri­di­ne ge­li­şi­gü­zel bir şe­kil­de dök­tü­ğü ka­tı atık­la­rın çev­re­ye ver­di­ği za­rar ve ser­gi­le­di­ği çir­kin gö­rün­tü­ler ek­len­di. Art­vin’in Ar­ha­vi ve Ho­pa il­çe­le­ri ile Ho­pa il­çe­si­ne bağ­lı Ke­mal­pa­şa Bel­de Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yo­lun he­men ke­na­rı­na çöp­ler dö­kü­lü­yor! HER­KES ELİ­Nİ TA­ŞIN AL­TI­NA KOY­SUN İm­kan­la­rı kı­sıt­lı olan be­le­di­ye­le­rin tek baş­la­rı­na bu problemin üs­te­sin­den gel­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ar­ha­vi İl­çe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­sa Ulu­taş’a bir ku­lak ve­re­lim: “Çöp­le­ri ora­ya is­te­ye­rek dök­mü­yo­ruz. Ka­tı atık pro­je­sin­de en önem­li sı­kın­tı yer tes­pi­tin­de ya­şa­nı­yor. Bu ko­nu­da Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı’nın ‘Şu ta­şın al­tı­na bü­tün be­le­di­ye­ler eli­ni koy­sun’ de­me­si­ni bek­li­yo­ruz.” Umarız kısa zamanda bir çözüm bulunur... Çev­re­ci oku­la be­yaz bay­rak Bo­lu Abant İl­köğ­re­tim Oku­lu, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve MEB ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol çer­çe­ve­sin­de be­yaz bay­rak al­ma­ya hak ka­zan­mış. Tes­lim tö­re­nin­de ko­nu­şan Okul Mü­dü­rü Hay­ri Mı­sır­lı­oğ­lu, “Te­miz bir or­tam­da eği­tim yap­mak öğ­ren­ci­le­ri­miz ve biz­ler için bir şans­tır” der­ken, Sağ­lık İl Mü­dü­rü Dur­sun Koç ise, “Ge­le­ce­ği­mi­zin göz nu­ru ço­cuk­la­rı­mız çev­re hij­ye­ni ko­nu­sun­da du­yar­lı bir şe­kil­de bu­ra­da ye­tiş­ti­ri­li­yor ol­ma­la­rı kı­vanç kay­na­ğı­dır” şek­lin­de be­ya­nat ver­miş. Biz de ken­di­le­ri­ni kut­la­rız... Or­man için za­rar­lı bit­ki ve bö­cek­ler yan­gın­dan be­ter An­ka­ra Or­man Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ile Öz­gün Ma­vi Do­ğa Spor­la­rı Top­lu­lu­ğu, An­ka­ra Zir­ve Dağ­cı­lık ekip­le­ri ve An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Do­ğa Öğ­ren­ci Kon­se­yi üye­le­rin­den olu­şan 100 ki­şi­lik gö­nül­lü, Ba­la ilçesindeki Bey­nam Kent Or­ma­nı’nda ağaç­la­ra za­rar ve­ren ök­se otu­nun te­miz­len­me­si için gü­zel ça­lış­ma baş­lat­tı. Et­kin­lik sı­ra­sın­da ko­nu­şan An­ka­ra Or­man Böl­ge Mü­dü­rü Hü­se­yin Av­ni Ça­tal, za­rar­lı bit­ki ve bö­cek­le­rin, or­ma­na, yan­gın­lar­dan 4 kat da­ha faz­la za­rar ver­di­ği­ni söy­le­di. Kışın meyve veren erik ağacı herkesi şaşırttı! Bur­sa’nın Ka­ra­ca­bey il­çe­si­ne bağ­lı Kı­ran­lar kö­yü ile Ba­lı­ke­sir’in Ban­dır­ma il­çe­sin­de kı­şa gir­di­ği­miz şu gün­ler­de mey­ve ve­ren erik ağaç­la­rı he­pi­mi­zi şa­şırt­tı. Kı­ran­lar’da or­ga­nik ta­rım­la uğ­ra­şan Şa­ban Bur­han, erik­le­rin nor­mal­de ni­san ayın­da çi­çek aç­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, ha­va­la­rın so­ğu­ma­ma­sı­nın ağaç­la­rın er­ken çi­çek aç­ma­sı­na ve ürün ver­me­si­ne se­bep ol­du­ğu­na söy­le­di. Ban­dır­ma’da ise ev sa­hip­le­ri, bah­çe­le­rin­den top­la­dık­la­rı erik­le­ri kom­şu­la­rıy­la pay­laş­tı... SİZDEN GELENLER Doğanın ikinci güneşi sevgidir > Doğanın ikinci güneşi sevgidir 19 Ma­yıs Üni­ver­si­te­si Fen ve Tek­no­lo­ji Öğ­ret­men­li­ği 4. sı­nıf öğ­ren­ci­si­yim. Öğ­ret­men ada­yı ol­ma­mız ha­se­biy­le ‘’Eko­lo­ji ve Çev­re Bi­li­mi” der­sin­de ho­ca­mız biz­den su­num yap­ma­mı­zı is­te­di. Ba­na öy­le can alı­cı ko­nu söy­le­yin ki yap­tı­ğım su­num her­ke­sin il­gi­si­ni çek­sin... > CE­VAP: Kı­sa bir sü­re için­de kut­sal öğ­ret­men­lik mes­le­ği­ne adı­mı­nı­zı ata­cak­sı­nız. Ben­ce, öğ­ret­men ada­yı ar­ka­daş­la­rı­nı­za ya­pa­ca­ğı­nız ko­nuş­ma­yı “sev­gi” te­ma­sı üze­ri­ne kur­ma­nız uy­gun ola­bi­lir. Ör­ne­ğin “Do­ğa­nın İkin­ci Gü­ne­şi de Sev­gi­dir” şek­lin­de bir baş­lık kul­la­na­bi­lir­si­niz. Unut­ma­ya­lım ki, Ya­ra­dan’ın ese­ri son­suz ev­ren­de­ki ahenk sev­giy­le yoğ­rul­muş tü­ken­mez bir ener­ji kay­na­ğı­dır. Öğ­ren­ci ho­ca­yı ne ka­dar çok se­ver ve ona bağ­la­nır­sa, ders­te de o de­re­ce ba­şa­rı­lı olur... Yay­la­lar­da­ki şi­fâ­ ha­zi­nesi > Firdevs Subay / RİZE Bo­ta­nik­çi ol­du­ğu­nu­zu öğ­ren­mek sür­priz ol­du be­nim için. Ben Kar­de­niz­li­yim; Ri­ze Çam­lı­hemşin Ay­der Yay­la­la­rı. Yö­re­miz­de birçok şi­fa­lı ot ye­şer­mek­te. An­cak bun­lar­dan sa­de­ce bi­rey­sel ola­rak fay­da­la­nıl­mak­ta. Bu ko­nu­da bi­lim­sel bir ça­lış­ma ya­pıl­sa ve se­ri üre­ti­me ge­çil­se da­ha iyi ol­maz mı? > CE­VAP: Sev­gi­li okur­lar, Sa­yın Fir­devs Su­bay bi­ze gön­der­di­ği ma­il­de, ta­bi­at ha­ri­ka­sı bu yö­re­le­ri­miz­de bin­bir çe­şit bit­ki ve çi­çek ye­tiş­ti­ği­ni, an­cak bun­lar­la şim­di­ye ka­dar ço­ğun­luk­la ya­ban­cı bi­lim adam­la­rı­nın il­gi­len­di­ği­ni, üni­ver­si­te ve bi­lim­sel çev­re­le­ri­mi­zin bu ko­nu­da ça­lış­ma­la­rı yo­ğun­laş­tır­ma­la­rı ge­rek­li­li­ği­ne işa­ret edi­yor. Ben de bu fik­ri­ne iş­ti­rak et­mek­te­yim. Tür­ki­ye­mi­zin ku­zey­do­ğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si çok özel bir Bio­top’dur (bi­yo­lo­jik alan). Bu böl­ge, 1 mil­yon yıl ön­ce­den baş­la­yıp gü­nü­müz­den or­ta­la­ma 15 bin yıl ön­ce­sin­de so­nuç­lan­mış ve bu dö­nem­ler­de Av­ras­ya’yı et­ki­si al­tı­na al­mış Günz, Min­del, Riss ve Würm ad­lı Buz çağ­la­rı­nın olum­suz et­ki­le­rin­den uzak ka­la­bil­miş na­dir yö­re­ler­den­dir. Bu ba­kım­dan, bu­ra­lar­da bir­çok en­de­mik (Yal­nız o yö­re­ye mah­sus) bit­ki ve hay­van tü­rü­ne rast­la­mak müm­kün­dür. Sa­yın oku­ru­muz, o yö­re­de bir­çok şi­fa­lı bit­ki­nin mev­cut ol­du­ğu­nu ve bun­la­rı hal­kın, sağ­lık prob­lem­le­ri baş gös­ter­di­ğin­de ba­şa­rıy­la kul­lan­dı­ğı­nı bi­ze ile­ti­yor. Di­le­riz ki, bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın so­nu­cun­da fay­da­lı bir “Ku­zey­do­ğu Ka­ra­de­niz Şi­fa­lı Bit­ki­le­ri” ki­ta­bı ba­sıl­mış olur. Genç­le­re te­miz bir ge­le­cek > Ha­le Ulaş (Gra­fik Ta­sa­rım­cı­sı) / İS­TAN­BUL Mer­ha­ba Ediz Bey, si­ze ula­şa­ca­ğım bir ma­il ad­re­si­niz ol­du­ğu­na hâ­lâ ina­na­mı­yo­rum. Tür­ki­ye Ga­ze­te­sin­de ya­za­ca­ğı­nı­zı öğ­ren­di­ğim­de çok se­vin­dim. Bu si­zin bil­gi­le­ri­niz­den fay­da­lan­mak için bü­yük bir fır­sat.. > CE­VAP: De­ğer­li Ha­le Ha­nım, sa­nat ha­ya­tı­mın dı­şın­da, yıl­lar­dır “Do­ğal Den­ge”nin ko­run­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra kat­kı sağ­la­mak­ta­yım. Sev­gi­li okur­la­rı­mı­za ve genç ku­şak­la­ra, ül­ke­mi­zin do­ğal gü­zel­lik­le­rin öne­mi­ni vur­gu­la­mak, ba­şa­rı­lı ve sağ­lık­lı bir ha­yat ortamına çev­re­miz­de­ki tabiî ge­li­şi­mi ko­ru­ya­rak ula­şa­bi­le­ce­ği­mi­zi an­lat­ma­ya ça­lış­mak, be­nim için bü­yük bir mut­lu­luk­tur. Yaş ke­sen baş ke­ser! > Ci­han Ta­luk (Üni­ver­si­te Me­zu­nu) / İS­TAN­BUL Siz­den ri­cam genç­le­ri­mi­zi “Bir ağaç ke­sen bir in­san öl­dür­müş ol­mak­ta­dır” man­tı­ğı­na ka­vuş­tur­mak için bir atı­lım ön­cü­lük yap­ma­nız­dır. Bu ko­nu­da ör­nek olarak TE­MA Onursal Baş­ka­nı Hay­ret­tin Ka­ra­ca’yı görüyorum... > CE­VAP: Sa­yın Ci­han, ta­bi­atın tah­ri­bi­ne kar­şı gös­ter­di­ği­niz has­sa­si­yet her tür­lü tak­di­rin üs­tün­de­dir. Sa­yın Ka­ra­ca, be­nim 25 yıl­dır ta­nı­dı­ğım aziz bü­yü­ğüm ve ta­bi­atıy­la ka­dim dos­tum­dur. Ken­di­siy­le bir­çok de­fa bah­set­miş ol­du­ğu­nuz eği­tim yu­va­la­rın­da müş­te­rek kon­fe­rans­la­rı­mız ol­du. Çev­re­nin ko­run­ma­sı­na yö­ne­lik öne­ri­le­ri­ni­zi her za­man bi­ze gön­de­re­bi­lir­si­niz. KISA KISA AYI­LAR ŞEH­RE İN­ME­SİN Dİ­YE OR­MA­NA MEY­VE Dİ­Kİ­YOR­LAR Bur­sa ve Art­vin’de do­ğal ha­ya­tı ko­ru­mak, bu­nun ay­rıl­maz par­ça­sı olan ya­ban hay­van­la­rı­nın bes­len­me ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak ve ayı, do­muz za­rar­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı için özel ola­rak oluş­tu­ru­lan bah­çe­ler­de, or­man­la­rın yük­sek ke­sim­le­ri­ne di­kil­mek üze­re mey­ve fi­dan­la­rı ye­tiş­ti­ri­li­yor. DE­NİZ SU­YUN­DAN HİD­RO­JEN ÜRE­Tİ­Mİ MA­SA­YA YA­TI­RI­LI­YOR Ha­liç Üni­ver­si­te­sin­de dün baş­la­yıp bu­gün de­vam eden ulus­la­ra­ra­sı ça­lış­tay­da, “De­niz Su­yun­dan Hid­ro­jen Üre­ti­mi” ko­nu­su tar­tı­şı­lı­yor. Al­man­ya, Yu­na­nis­tan ve Bul­ga­ris­tan’dan da uz­man­la­rın ka­tıl­dı­ğı ça­lış­tay­da, hem eko­no­mik yol­dan hid­ro­jen üre­ti­mi ko­nu­su ma­sa­ya ya­tı­rı­lı­yor, hem de bu ko­nu­da­ki iler­le­me­ler pay­la­şı­lı­yor... SA­TÜRN’ÜN UY­DU­SUN­DA­Kİ BU­HAR SU­YUN VAR­LI­ĞI­NI DÜ­ŞÜN­DÜ­RÜ­YOR Sa­türn’ün uy­du­la­rın­dan En­ce­la­dus’tan ses­ten hız­lı şe­kil­de püs­kü­ren gaz ve toz bu­lut­la­rı, as­tro­nom­la­ra bu­ra­da önem­li mik­tar­da sı­vı ha­lin­de su­yun bu­lun­du­ğu­nu dü­şün­dü­rü­yor. Gök­bi­lim­ci­ler, Jü­pi­ter’in uy­du­su Eu­ro­pa’da da sı­vı hal­de su­yun bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni ifa­de edi­yor­lar... Mars’ta ise eski dönemlerde su­yun bu­lun­du­ğu­nu bilim adamları kanıtladı. BA­NA YA­ZIN! Her tür­lü so­ru­nu­zu ba­na so­ra­bi­lir­si­niz. “Gü­zel bir dün­ya” için bu say­fa­ya siz de kat­kı­da bu­lu­nun. Hay­di e-ma­il ve mek­tup­la­rı­nı­zı bek­li­yo­rum... Ya­zış­ma Ad­re­si: 29 Ekim Cad­de­si No: 23 34197 Ye­ni­bos­na/İS­TAN­BUL e-ma­il: ediz.hun@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT