BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­rör mağ­du­ru­na 300 mil­yon YTL

Te­rör mağ­du­ru­na 300 mil­yon YTL

4 yıl­dır te­rör se­be­biy­le za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­rın ya­ra­la­rı­nı sa­ran Hü­kü­met, 2009’da şim­di­ye ka­dar ö­de­nen mik­ta­rın ya­rı­sı ka­dar pa­ra a­yır­dı.> ANKARA - Süleyman Demir Te­rör se­be­biy­le za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik mad­di taz­mi­nat öde­yen Hü­kü­met, 2009 yı­lı öde­me­le­ri için 300 mil­yon YTL ayır­dı. İl­gi­li ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 2004 yı­lın­dan bu ya­na ilk de­fa bu ka­dar cid­di bir ra­kam ar­tı­şı­na gi­den Hü­kü­met, ko­nu­ya da­ha faz­la yö­ne­li­ne­ce­ği işa­re­ti­ni ve­ri­yor. Te­rör­den za­rar gö­ren va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si için 2004 yı­lın­da ka­nun çı­ka­ran Hü­kü­met, te­rö­rün yo­ğun ya­şan­dı­ğı Ağ­rı, Bin­göl, Bit­lis, Di­yar­ba­kır, Hak­ka­ri, Kars, Mar­din, Muş, Si­irt, Tun­ce­li, Van, Bat­man ve Şır­nak il­le­rin­de za­rar tes­pit ko­mis­yon­la­rı kur­dur­du. Ko­mis­yo­na mü­ra­ca­at eden va­tan­daş­lar­la il­gi­li araş­tır­ma ya­pan ko­mis­yon, ge­rek vü­cut bü­tün­lük­le­ri­ne ge­len za­ra­rı ge­rek­se de mal var­lık­la­rı­na ge­len za­ra­rı te­la­fi et­me­ye ça­lış­tı. Za­ra­rın kim­den ve ne­re­den kay­nak­lan­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, tüm za­rar­lar taz­min edil­di. 2004 yı­lın­dan bu ya­na ge­çen 4 yıl­lık sü­re­de, te­rör mağ­dur­la­rı­na 709 mil­yon YTL öde­me ya­pıl­dı. 5 YIL­DA 1 MİL­YAR YTL Te­rör mağ­du­ri­ye­ti­nin, böl­ge açı­sın­dan sos­yal bir ya­ra ol­du­ğu­nu gö­ren Hü­kü­met, an­cak bu mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si du­ru­mun­da di­ğer sos­yal açı­lım­la­rın fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek, za­rar­la­rın taz­min edil­me­si­ne hız ve­ri­yor. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın 2009 yı­lı büt­çe­si­ne bu yıl 300 mil­yon YTL öde­nek ko­yan hü­kü­met, böy­le­ce te­rör­den za­rar gö­ren va­tan­daş­la­ra 5 yıl­da 1 mil­yar YTL öde­miş ola­cak. Bu ara­da te­rör­den za­rar gö­rüp ye­ri­ni yur­du­nu terk eden va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik de Kö­ye Dö­nüş ve Re­ha­bi­li­tas­yon Pro­je­si yü­rü­ten hü­kü­met, 83 mil­yon YTL har­ca­ya­rak 151 bin ki­şi­nin kö­ye dön­me­si­ni sağ­la­dı. Kö­ye dö­nüş için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın 2009 büt­çe­si­ne ay­rı­ca 16 mil­yon YTL’­lik kay­nak ay­rıl­dı. Te­rör se­be­biy­le za­ra­ra uğ­ra­yan va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik mad­di taz­mi­nat öde­yen Hü­kü­met, 2009 yı­lı öde­me­le­ri için 300 mil­yon YTL ayır­dı. İl­gi­li ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 2004 yı­lın­dan bu ya­na ilk de­fa bu ka­dar cid­di bir ra­kam ar­tı­şı­na gi­den Hü­kü­met, ko­nu­ya da­ha faz­la yö­ne­li­ne­ce­ği işa­re­ti­ni ve­ri­yor. Te­rör­den za­rar gö­ren va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si için 2004 yı­lın­da ka­nun çı­ka­ran Hü­kü­met, te­rö­rün yo­ğun ya­şan­dı­ğı Ağ­rı, Bin­göl, Bit­lis, Di­yar­ba­kır, Hak­ka­ri, Kars, Mar­din, Muş, Si­irt, Tun­ce­li, Van, Bat­man ve Şır­nak il­le­rin­de za­rar tes­pit ko­mis­yon­la­rı kur­dur­du. Ko­mis­yo­na mü­ra­ca­at eden va­tan­daş­lar­la il­gi­li araş­tır­ma ya­pan ko­mis­yon, ge­rek vü­cut bü­tün­lük­le­ri­ne ge­len za­ra­rı ge­rek­se de mal var­lık­la­rı­na ge­len za­ra­rı te­la­fi et­me­ye ça­lış­tı. Za­ra­rın kim­den ve ne­re­den kay­nak­lan­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, tüm za­rar­lar taz­min edil­di. 2004 yı­lın­dan bu ya­na ge­çen 4 yıl­lık sü­re­de, te­rör mağ­dur­la­rı­na 709 mil­yon YTL öde­me ya­pıl­dı. 5 YIL­DA 1 MİL­YAR YTL Te­rör mağ­du­ri­ye­ti­nin, böl­ge açı­sın­dan sos­yal bir ya­ra ol­du­ğu­nu gö­ren Hü­kü­met, an­cak bu mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si du­ru­mun­da di­ğer sos­yal açı­lım­la­rın fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek, za­rar­la­rın taz­min edil­me­si­ne hız ve­ri­yor. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın 2009 yı­lı büt­çe­si­ne bu yıl 300 mil­yon YTL öde­nek ko­yan hü­kü­met, böy­le­ce te­rör­den za­rar gö­ren va­tan­daş­la­ra 5 yıl­da 1 mil­yar YTL öde­miş ola­cak. Bu ara­da te­rör­den za­rar gö­rüp ye­ri­ni yur­du­nu terk eden va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik de Kö­ye Dö­nüş ve Re­ha­bi­li­tas­yon Pro­je­si yü­rü­ten hü­kü­met, 83 mil­yon YTL har­ca­ya­rak 151 bin ki­şi­nin kö­ye dön­me­si­ni sağ­la­dı. Kö­ye dö­nüş için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın 2009 büt­çe­si­ne ay­rı­ca 16 mil­yon YTL’­lik kay­nak ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT