BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aytaç Durak AK Parti’den istifa etti

Aytaç Durak AK Parti’den istifa etti

Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği ve Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, ken­di­si hak­kın­da te­ma­yül yok­la­ma­sı ya­pıl­ma­sı­na kı­za­rak Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­a yaz­dı­ğı bir ya­zı ile AK Par­ti­’den is­ti­fa et­ti.> ADA­NA Tür­ki­ye Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği ve Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­taç Du­rak, ken­di­si hak­kın­da te­ma­yül yok­la­ma­sı ya­pıl­ma­sı­na kı­za­rak Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­a yaz­dı­ğı bir ya­zı ile AK Par­ti­’den is­ti­fa et­ti. Du­rak, is­ti­fa ge­re­çe­si­ni “Gö­re­vi­ni halk­tan al­dı­ğı des­tek­le sür­dü­ren ve be­le­di­ye­ci­lik­te mar­ka­la­şan bir in­sa­na, ‘300 par­ti­li ile te­ma­yül yok­la­ma­sı yap­tık­tan son­ra aday­lık ko­nu­su­nu de­ğer­len­di­re­ce­ği­z’ de­mek ön­ce­lik­le o in­sa­na yıl­lar­dır des­tek ve­ren Ada­na hal­kı­na ha­ka­ret­tir. Hiç­bir za­man de­le­ge­le­rin oyuy­la bir ye­re se­çil­me­dim. Be­nim de ken­di­me gö­re pren­sip­le­rim var. Ada­na­lı­nın de­di­ği doğ­rul­tu­da ha­re­ket ede­ce­ğim. Halk­tan 210 bin mek­tup al­dım. Ona gö­re ha­re­ket edi­yo­rum. Ta­li­ma­tı halk­tan ala­ca­ğı­m” şek­lin­de açık­la­dı. Du­rak, “Sa­yın Baş­ba­ka­n’­la 5 yıl bir­lik­te hiz­met et­tik. Sü­re bit­ti, o da ser­best biz de ser­bes­tiz. Ken­di­si­ne te­şek­kür et­ti­m” de­di.
Kapat
KAPAT