BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kocaeli’de gaz faciası

Kocaeli’de gaz faciası

Patlamanın ardından ortalık savaş alına döndü.> ­Gök­han A­yar KO­CA­E­Lİ İ­HA ­Ko­ca­e­li’nin mer­ke­ze bağ­lı A­li­kah­ya bel­de­sin­de, be­le­di­ye bi­na­sı ya­nın­da ya­pı­lan alt­ya­pı ça­lış­ma­sı sı­ra­sın­da iş ma­ki­ne­si­nin do­ğal gaz bo­ru­su­na ha­sar ver­me­si so­nu­cu mey­da­na ge­len pat­la­ma­da 3 ki­şi öl­dü, 17 ki­şi ya­ra­lan­dı. Dün sa­at 15.00 sı­ra­la­rın­da mey­da­na ge­len pat­la­ma­nın ar­dın­dan o­lay ye­ri sa­vaş a­la­nı­na dön­dü. Be­le­di­ye­nin dış cep­he­sin­de bü­yük ha­sar o­lu­şur­ken, çev­re­de­ki a­raç ve bi­na­la­rın cam­la­rı kı­rıl­dı. Be­le­di­ye bi­na­sı­nın alt ka­tın­da­ki pos­ta­ne­de gö­rev­li me­mur Ö­mer Bil­giç (30) ve be­le­di­ye­ye em­lak ver­gi­si ö­de­me­ye ge­len İh­san Koç (28) o­lay­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ba­ba­sı be­le­di­ye­de ça­lı­şan ­ve be­le­di­ye bi­na­sı­nın ya­kı­nın­dan ge­çen Öz­gür A­taş (20) i­se kal­dı­rıl­dı­ğı Ko­ca­e­li Dev­let Has­ta­ne­si’n­de öldü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT