BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERGENEKON SANIĞI: Yalvarıyorum bizi ­yar­gı­la­yın!

ERGENEKON SANIĞI: Yalvarıyorum bizi ­yar­gı­la­yın!

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün ger­çek­leş­ti­ri­len 22. du­ruş­ma­sın­da tu­tuk­lu sa­nık Mu­zaf­fer Şe­no­cak, çap­raz sor­gu­ya a­lın­dı. Sor­gu­la­ma sı­ra­sın­da ba­zı sa­nık­lar mü­da­hil a­vu­kat­la­rın so­ru­la­rı­na o­tur­du­ğu yer­den ce­vap ve­rin­ce ger­gin an­la­rın ya­şan­ma­sı­na se­bep ol­du.> ­İS­TAN­BUL İ­HA Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın dün ger­çek­leş­ti­ri­len 22. du­ruş­ma­sın­da tu­tuk­lu sa­nık Mu­zaf­fer Şe­no­cak, çap­raz sor­gu­ya a­lın­dı. Sor­gu­la­ma sı­ra­sın­da ba­zı sa­nık­lar mü­da­hil a­vu­kat­la­rın so­ru­la­rı­na o­tur­du­ğu yer­den ce­vap ve­rin­ce ger­gin an­la­rın ya­şan­ma­sı­na se­bep ol­du. Du­ruş­ma­da söz a­lan tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan e­mek­li ast­su­bay Ok­tay Yıl­dı­rım, “19 ay­dan be­ri ız­dı­rap i­çin­de­yim. Ben ko­nuş­mu­yo­rum. 15 ya­şın­da as­ker o­lan 39 ya­şın­da sa­nık o­lan yü­re­ğim ko­nu­şu­yor. Şah­sı­nı­za de­ğil, cüp­pe­ni­ze Türk mil­le­ti a­dı­na ka­rar ver­di­ği­niz ma­kam i­çin si­ze yal­va­rı­yo­rum. Bi­zi yar­gı­la­yın, bi­zi in­san­la­rın dil­le­ri­ne ve ka­lem­le­ri­ne bı­rak­ma­yın” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT