BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mü­ker­rer o­ya 2 yıl 6 ay ha­pis

Mü­ker­rer o­ya 2 yıl 6 ay ha­pis

Kandırılıp iki yerde oy kullandırılan Urfalı 4 yıl sonra ceza yediŞan­lı­ur­fa’nın Cey­lan­pı­nar il­çe­sin­de bir ki­şi, 2004 ye­rel se­çi­min­de “mü­ker­rer oy” kul­lan­dı­ğı id­di­a­sıy­la 2 yıl 6 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Cey­lan­pı­nar As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­sin­ce, ha­pis ce­za­sı ve­ri­len Zey­nel A­bi­din So­lak’ın (45), bir­kaç gün i­çin­de Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­na tes­lim ol­ma­sı is­ten­di. A­bi­din So­lak i­se ca­hil­li­ği­nin kur­ba­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di. O­ku­ma yaz­ma bil­me­di­ği­ni be­lir­ten So­lak, “Cen­giz To­pel İl­köğ­re­tim O­ku­lun­da oy kul­lan­dık­tan son­ra, şim­di i­sim­le­ri­ni ha­tır­la­ma­dı­ğım ba­zı ki­şi­ler, is­mi­min Cey­lan İl­köğ­re­tim O­ku­lu­nun lis­te­sin­de de ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. O­ku­ma yaz­mam ol­ma­dı­ğı i­çin o­ra­da da oy kul­lan­mam ge­rek­ti­ği­ni, yok­sa ce­za­lı du­ru­ma dü­şe­ce­ği­mi be­lirt­ti­ler. Ben de o­ra­ya da gi­dip o­yu­mu kul­lan­dım. Son­ra mah­ke­me­ye ça­ğır­dı­lar” de­di. Bi­sik­let ta­mir­ci­li­ği yapan 7 çocuk babası So­lak, “Bu ce­za­yı çek­mek i­çin ce­za­e­vi­ne gi­rin­ce dük­ka­nı­mı ka­pat­mak zo­run­da ka­la­ca­ğım. Çok zor du­rum­da­yım” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT