BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belediyeye şafakta şok baskın

Belediyeye şafakta şok baskın

Belediye Başkanı ve yardımcıları ile 14 kişi gözaltına alındı> Haber Merkezi AN­KA­RA Çu­buk Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve yar­dım­cı­la­rı, yol­suz­luk ve usul­süz­lük yap­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le gö­zal­tı­na alın­dı. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’nın Çu­buk Be­le­di­ye baş­ka­nı ve yar­dım­cı­la­rı hak­kın­da 6 ay ön­ce baş­lat­tı­ğı ope­ras­yon­da dün sabah erken saatlerde düğ­me­ye ba­sıl­dı. Ope­ras­yon­da, Çu­buk Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Tuğ­lu­ca, Baş­kan Yar­dım­cı­sı O.A, Ma­li İş­ler Mü­dü­rü O.B, İha­le Ko­mis­yo­nun­da gö­rev­li İ.Y, es­ki Fen İş­le­ri Mü­dü­rü E.K, İmar İş­le­rin­de gö­rev­li S.E, Ya­zı İş­le­ri Mü­dü­rü H. M ile şe­be­key­le or­tak ha­re­ket eden işa­dam­la­rı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 16 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile bü­rok­rat­la­rın ev ve iş­yer­le­rin­de­ki bil­gi­sa­yar­la­ra el ko­nul­du. An­ka­ra ma­li po­li­si, ya­pı­lan yol­suz­luk mik­ta­rı­nı­n yüz­bin­ler­ce YTL ol­du­ğu­nu tah­min edi­yor. Ge­çen yıl AK Par­ti­’den ih­raç edi­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tuğ­lu­ca­’nın ma­kam ara­cı da ön­ce­ki yıl kur­şun­lan­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT