BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ko­re ­başbakanının el dip­lo­ma­si­si

Ko­re ­başbakanının el dip­lo­ma­si­si

Tür­ki­ye’ye res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­nan Gü­ney Ko­re Baş­ba­ka­nı Se­ung-­So­o i­çin Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da res­mi kar­şı­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. İ­ki ül­ke marş­la­rı­nın ça­lın­ma­sı­nın ar­dın­dan ko­nuk Baş­ba­kan Se­ung-­So­o tö­ren kı­ta­sı­nı se­lam­la­dı.Tür­ki­ye’ye res­mi zi­ya­ret­te bu­lu­nan Gü­ney Ko­re Baş­ba­ka­nı Se­ung-­So­o i­çin Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da res­mi kar­şı­la­ma tö­re­ni dü­zen­len­di. İ­ki ül­ke marş­la­rı­nın ça­lın­ma­sı­nın ar­dın­dan ko­nuk Baş­ba­kan Se­ung-­So­o tö­ren kı­ta­sı­nı se­lam­la­dı. Se­ung-­So­o’nun as­ke­ri se­lam­lar­ken e­li­ne yaz­dı­ğı not­la­ra bak­ma­sı dik­kat çek­ti. Tö­re­nin ar­dın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğan ve mev­ki­da­şı Se­ung-­So­o, da­ha son­ra baş ba­şa ve he­yet­le­ra­ra­sı gö­rüş­me­ye geç­ti­ler.
Kapat
KAPAT