BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bi­lim ta­ri­hi­nin No­be­li P­rof. İh­sa­noğ­lu’na

Bi­lim ta­ri­hi­nin No­be­li P­rof. İh­sa­noğ­lu’na

İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı Ge­nel Sek­re­ter­li­ği gö­re­vi­ni ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yü­rü­ten Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu Tür­ki­ye’nin gu­ru­ru ol­du> Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Mer­ke­zi Pa­ris’te bu­lu­nan Ulus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi Aka­de­mi­si iki yıl­da bir ver­di­ği bi­lim ta­ri­hi­nin en pres­tij­li ödü­lü olan KOY­RE ma­dal­ya­sı­na bu yıl İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı Ge­nel Sek­re­te­ri Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu la­yık gö­rül­dü. Ma­dal­ya­yı alan ilk Türk ol­ma un­va­nı­nı ka­za­nan Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, bu ma­dal­ya­ya uzun yıl­lar­dan be­ri dün­ya ça­pın­da yap­mış ol­du­ğu araş­tır­ma­lar ve eser­le­ri so­nu­cun­da de­ğer bu­lun­du. Prof. İh­sa­noğ­lu’nun 25 yıl­dan bu ya­na sü­ren Os­man­lı bi­lim ta­ri­hi üze­ri­ne 15 cilt­lik ça­lış­ma­sı da bu­lu­nu­yor. 1927 Yı­lın­da ku­ru­lan Ulus­la­ra­ra­sı Bi­lim Ta­ri­hi Aka­de­mi­si, KOY­RE Ma­dal­ya­sı­ 1968 yı­lın­dan bu ya­na iki yıl­da bir ve­ri­li­yor. Adı­nı bi­lim­sel dü­şün­ce ta­rih­çi­si Ale­xan­der KOY­RE’den alan ma­dal­ya­nın ilk sa­hi­bi Isa­ac New­ton’un bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rı­nı der­le­ye­rek gün ışı­ğı­na çı­ka­ran De­rek Tho­mas Whi­te­si­de, son sa­hi­bi ise Guy Be­au­jo­uan ol­muş­tu. Prof. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu KOY­RE ma­dal­ya­sı­nı 12 Ara­lık Ge­ce­si Pa­ris’te dü­zen­le­ne­cek bir tö­ren­le ala­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT