BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bom­bay’da­ki te­rö­rist sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­da ne var?

Bom­bay’da­ki te­rö­rist sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­da ne var?

Hin­dis­tan’ın en önem­li ti­ca­ret ve fi­nans mer­ke­zi olan Bom­bay’da (Mum­ba­i), ay­nı an­da ya­rım dü­zi­ne­den faz­la he­de­fe ya­pı­lan ve yak­la­şık üç gün sü­ren te­rö­rist sal­dı­rı, ge­ri­de res­mî ra­kam­la­ra gö­re 174 ölü ve üç yüz­den faz­la ya­ra­lı ile bir­lik­te, pek çok so­ru işa­re­ti de bı­rak­tı...Hin­dis­tan’ın en önem­li ti­ca­ret ve fi­nans mer­ke­zi olan Bom­bay’da (Mum­ba­i), ay­nı an­da ya­rım dü­zi­ne­den faz­la he­de­fe ya­pı­lan ve yak­la­şık üç gün sü­ren te­rö­rist sal­dı­rı, ge­ri­de res­mî ra­kam­la­ra gö­re 174 ölü ve üç yüz­den faz­la ya­ra­lı ile bir­lik­te, pek çok so­ru işa­re­ti de bı­rak­tı... Hin­dis­tan çok renk­li ve bir o ka­dar da kar­ma­şık bir ül­ke. Üç mil­yon al­tı yüz el­li bin km2’lik bu ge­niş ül­ke­de, tam üç yüz otuz se­kiz ay­rı et­nik kö­ken­den yak­la­şık bir mil­yar iki yüz mil­yon in­san ya­şı­yor. Bu ka­dar ka­la­ba­lık ve bu ka­dar çok fark­lı et­nik kö­ken­den va­tan­daş­la­rı olan Hin­dis­tan’da, is­tih­ba­rat zaa­fı ya­şan­ma­sı şa­şır­tı­cı bir du­rum de­ğil. Ni­te­kim med­ya­da yer alan bil­gi­le­re gö­re, sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren mi­li­tan­lar, en az bir ay­dan be­ri bu ül­ke­de bu­lu­nu­yor­muş. Yi­ne açık­la­ma­ya gö­re bun­la­rın ye­di ta­ne­si İn­gi­liz uy­ruk­lu imiş. Mum­ba­i iki yıl ön­ce de ben­zer bir sal­dı­rı­ya (yol­cu tre­ni) uğ­ra­mış ve o za­man da en az 163 ki­şi öl­müş­tü. Hin­dis­tan’da mey­da­na ge­len bü­yük te­rör olay­la­rın­dan son­ra, her se­fe­rin­de Pa­kis­tan ile si­ya­si iliş­ki­ler­de ger­gin­lik tır­ma­nır. İki ül­ke, İn­gi­liz Sö­mür­ge­sin­den kur­tu­lup ba­ğım­sız­lık­la­rı­na ka­vuş­tuk­la­rı 1947 yı­lın­dan be­ri, tam beş ke­re sa­va­şa tu­tuş­tu!.. Bu düş­man­lı­ğın te­mel se­be­bi de, İn­gi­liz si­ya­se­ti­nin ora­da çı­ban­ba­şı ola­rak bı­rak­tı­ğı Keş­mir me­se­le­si. Tıp­kı Or­ta Do­ğu’da, Fi­lis­tin’de yap­tı­ğı gi­bi. Bu son ha­di­se­den son­ra, yi­ne med­ya­da çı­kan ha­ber­ler­le ve iki ta­raf­tan ya­pı­lan açık­la­ma­lar­la, ger­gin­lik fe­na hal­de tır­ma­nı­şa geç­ti. Hin­dis­tan ce­na­hın­dan sü­rek­li ola­rak, bu sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­da ba­zı Pa­kis­tan­lı un­sur­la­rın bu­lun­du­ğu id­di­ası ile­ri sü­rü­lü­yor. Pa­kis­tan da bu­nu şid­det­le red­de­di­yor. Mum­ba­i’de­ki sal­dı­rı­da, ha­ya­tı­nı kay­be­den en 29 ya­ban­cı uy­ruk­lu ki­şi var. Bun­la­rın do­kuz ta­ne­si­nin İs­ra­il va­tan­da­şı ol­du­ğu res­men açık­lan­dı. Ölen­ler ara­sın­da Ame­ri­kan ve İn­gi­liz va­tan­daş­la­rı da var. Şim­di ABD’den FBI ve İn­gil­te­re’den de te­rör suç­la­rı­nı araş­tır­mak­la gö­rev­li ajan­lar, in­ce­le­me yap­mak üze­re Hin­dis­tan’a gi­di­yor­muş. El­bet­te bun­la­ra Mos­sad ajan­la­rı da ek­le­ne­cek­tir. Aca­ba bu çok ulus­lu he­yet na­sıl bir ra­por ve­re­cek?!. Te­rö­rist sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren mi­li­tan­lar­dan sa­de­ce bir ki­şi ha­yat­ta kal­mış. O da Pa­kis­tan uy­ruk­lu Azam Amir Ka­sab. İfa­de­si­ne gö­re ken­di­le­ri Keş­mir’de Hint as­ker­le­ri­ne kar­şı di­re­ni­şi sür­dü­ren Leş­ker-i Tay­yib’e teş­ki­la­tı­na men­sup­muş. Ba­ka­lım bu sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­dan ne gi­bi ge­liş­me­ler ya­şa­na­cak... Hin­dis­tan, sal­dı­rı­ya kar­şı duy­du­ğu öf­ke­nin de­re­ce­si­ni gös­ter­mek üze­re, Pa­kis­tan ile 2004’te baş­la­tı­lan ba­rış sü­re­ci­ni as­kı­ya al­ma­yı dü­şü­nü­yor­muş. Şa­yet böy­le bir du­rum ger­çek­le­şir­se iş­ler da­ha da kö­tü­ye gi­de­bi­lir. Şim­di Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da, bu ger­gin­li­ğin kon­trol­den çık­ma­ma­sı için ça­ba­lar var. Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan da, Pa­kis­tan­lı mev­ki­da­şı Yu­suf Rı­za Gey­la­ni’nin ta­le­bi üze­ri­ne, dev­re­ye gir­miş bu­lu­nu­yor. Ame­ri­ka epey za­man­dan be­ri, Pa­kis­tan’a kar­şı; (te­rör­le mü­ca­de­le­de ye­te­rin­ce iş bir­li­ği yap­ma­dı­ğı) ge­rek­çe­siy­le, bas­kı­cı bir po­li­ti­ka uy­gu­lu­yor. Bu­na kar­şı­lık ay­nı ül­ke, Hin­dis­tan ile nük­le­er prog­ram da­hil, stra­te­jik iş bir­li­ği için­de. Ay­nı şe­kil­de Pa­kis­tan’ın nük­le­er si­lah­la­rı­nı ken­di­si için teh­li­ke ola­rak gö­ren İs­ra­il de, Hin­dis­tan ile çok sı­kı mü­na­se­bet­le­re sa­hip. Irak ve Af­ga­nis­tan’da tam an­la­mıy­la ba­ta­ğa sap­la­nan ABD ve İn­gil­te­re bu de­fa da alt kı­ta­da, dün­ya ba­rı­şı­nı fe­na hal­de di­na­mit­le­ye­cek po­li­ti­ka­la­ra baş vu­rur mu aca­ba?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT