BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HIV’le ge­len D­RAM

HIV’le ge­len D­RAM

Şan­lı­ur­fa’da 1 ya­şın­day­ken üze­ri­ne sı­cak su dö­kül­me­si so­nu­cu kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de HIV vi­rüs­lü kan ve­ri­len ço­cu­ğun ba­ba­sı Meh­met Ç., yal­nız­lı­ğa terk edil­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ka­pı­mı­zı ça­lan yok” de­di.Şan­lı­ur­fa’da 1 ya­şın­day­ken üze­ri­ne sı­cak su dö­kül­me­si so­nu­cu kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de HIV vi­rüs­lü kan ve­ri­len ço­cu­ğun ba­ba­sı Meh­met Ç., yal­nız­lı­ğa terk edil­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ka­pı­mı­zı ça­lan yok” de­di. Yak­la­şık 7 ay ön­ce ya­nık te­da­vi­si için git­ti­ği Şan­lı­ur­fa Dev­let Has­ta­ne­si’nde HIV vi­rüs­lü kan ve­ri­len 1.5 ya­şın­da­ki Y.Ç.’nin dra­mı sü­rü­yor. Ba­ba ­Meh­met Ç., te­da­vi için şim­di­ye ka­dar 3 de­fa An­ka­ra’ya git­tik­le­ri­ni söy­le­di. Meh­met Ç., ‘1 Ara­lık Dün­ya AIDS Gü­nü’nde ve yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si yal­nız bı­ra­kıl­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “5 ay­dır An­ka­ra’ya gi­dip ge­li­yo­rum. Kon­trol­ler için An­ka­ra Ha­cet­te­pe Tıp Fa­kül­te­si­ne gö­tü­rü­yo­rum. Al­lah kim­se­nin ba­şı­na böy­le bir olay ge­tir­me­sin. Oğ­lu­mun has­ta­lı­ğı se­be­biy­le bu yıl doğ­ru dü­rüst ça­lı­şa­ma­dım. 6 ço­cu­ğum var, ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­mı­yo­rum” de­di. Şan­lı­ur­fa Va­li­li­ği’nin Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ai­le­ye yar­dım ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT