BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dok­to­ru, Ser­han Şe­şen’den ü­mit­siz

Dok­to­ru, Ser­han Şe­şen’den ü­mit­siz

“G­rup Gün­do­ğar­ken”in so­lis­ti Bur­han Şe­şen’in oğ­lu Ser­han Şe­şen’in te­da­vi gör­dü­ğü Al­man Has­ta­ne­si Yo­ğun Ba­kım Uz­ma­nı Dr. Tü­lin Er­dem, “Ser­han Şe­şen, has­ta­ne­mi­ze gel­di­ğin­de be­yin ö­lü­mü ger­çek­leş­miş­ti.“G­rup Gün­do­ğar­ken”in so­lis­ti Bur­han Şe­şen’in oğ­lu Ser­han Şe­şen’in te­da­vi gör­dü­ğü Al­man Has­ta­ne­si Yo­ğun Ba­kım Uz­ma­nı Dr. Tü­lin Er­dem, “Ser­han Şe­şen, has­ta­ne­mi­ze gel­di­ğin­de be­yin ö­lü­mü ger­çek­leş­miş­ti. Bu se­bep­le yo­ğun ba­kım­da­ki sü­re­ci de çok u­zun sür­me­ye­cek” de­di. Er­dem, yo­ğun ba­kım­da o­lan 26 ya­şın­da­ki Ser­han Şe­şen’in te­da­vi sü­re­ciy­le il­gi­li has­ta­ne­de dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da, tat­sız bir tab­loy­la kar­şı­laş­tık­la­rı i­çin üz­gün ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Bir ga­ze­te­ci­nin “Di­ğer has­ta­ne­nin ku­su­ru var mı?” di­ye sor­du­ğu Er­dem, “Şe­şen i­çin tüm dok­tor­lar ça­ba har­cı­yor. Has­ta­ne­miz bu­nu cid­di o­la­rak üst­len­di. Di­ğer has­ta­ne­de­ki sü­reç­ler­le il­gi­li yo­rum yap­ma­mız doğ­ru de­ğil” de­di. Er­dem, Ser­han Şe­şen i­le il­gi­li has­ta­ne­de­ki teş­his­le­rin “be­yin ap­se­si ve ap­se­ye bağ­lı o­la­rak ge­li­şen bir sant­ral si­nir sis­te­min­de fı­tık­laş­ma” ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kapat
KAPAT