BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­vaş u­çak­la­rı­mız PKK in­le­ri­ni vur­du

Sa­vaş u­çak­la­rı­mız PKK in­le­ri­ni vur­du

Zap böl­ge­sin­de tes­pit e­di­len PKK/­KONG­RA-­GEL te­rör ör­gü­tü­ne a­it he­def­ler, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­na a­it sa­vaş u­çak­la­rın­ca dün ha­va ta­ar­ru­zuy­la yer­le bir e­dil­diGe­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Türk sa­vaş uçak­la­rı­nın Ku­zey Irak’ta tes­pit edi­len te­rör he­def­le­ri­ni ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de vur­du­ğu­nu açık­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Irak’ın ku­ze­yin­de Zap böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­ler, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’na ait sa­vaş uçak­la­rın­ca, 01 Ara­lık 2008 gü­nü ic­ra edi­len ha­va ta­ar­ru­zuy­la et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­muş­tur. Gö­rev­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan uçak­la­rı­mız em­ni­yet­le üs­le­ri­ne dön­müş­ler­dir. İc­ra edi­len ha­re­kat­ta, her za­man ol­du­ğu gi­bi sa­de­ce PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü he­def alın­mış, si­vil hal­kın olum­suz et­ki­len­me­me­si için ge­rek­li has­sa­si­yet gös­te­ril­miş­tir” de­nil­di. YA­KA­LA­NAN TE­RÖ­RİST­LER Öte yan­dan, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Şır­nak’ta 2 te­rö­ris­tin ya­ka­lan­dı­ğı­nı, 1 te­rö­ris­tin et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni bil­dir­di. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan bö­lü­cü te­rör ör­gü­tüy­le mü­ca­de­le­ye iliş­kin du­yu­ru­ya gö­re, Şır­nak’ın Ulu­de­re il­çe­sin­de, Irak top­rak­la­rın­dan sı­nır­da­ki bir­lik­le­re yö­ne­lik ey­lem ha­zır­lı­ğı için­de bu­lun­du­ğu tes­pit edi­len 1 te­rö­rist dün et­ki­siz ha­le ge­ti­ril­di. Du­yu­ru­da, Ulu­de­re il­çe­sin­de ay­rı­ca, te­rör ör­gü­tü men­su­bu 2 te­rö­ris­tin de 26 Ka­sım­da ya­ka­lan­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT