BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mek­ke’de Av­ras­ya Şu­ra­sı

Mek­ke’de Av­ras­ya Şu­ra­sı

Hac i­çin kut­sal top­rak­lar­da bu­lu­nan Av­ras­ya­lı din a­dam­la­rı, Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı A­li Bar­da­koğ­lu’nun ver­di­ği ye­mek­te bu­luş­tu. Av­ras­ya coğ­raf­ya­sı i­le sı­kı i­liş­ki­ler i­çe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten A­li Bar­da­koğ­lu, “Av­ras­ya ül­ke­le­ri i­le bi­ri­kim­le­ri­mi­zi kar­şı­lık­lı o­la­rak pay­la­şı­yo­ruz.> MEKKE - Mehmet KOCA Hac i­çin kut­sal top­rak­lar­da bu­lu­nan Av­ras­ya­lı din a­dam­la­rı, Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı A­li Bar­da­koğ­lu’nun ver­di­ği ye­mek­te bu­luş­tu. Av­ras­ya coğ­raf­ya­sı i­le sı­kı i­liş­ki­ler i­çe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten A­li Bar­da­koğ­lu, “Av­ras­ya ül­ke­le­ri i­le bi­ri­kim­le­ri­mi­zi kar­şı­lık­lı o­la­rak pay­la­şı­yo­ruz. Di­ya­net o­la­rak hac reh­be­ri­ni ve il­mi­ha­li­ni Rus­ça­ya ter­cü­me e­de­rek bu di­li bi­len kar­deş­le­ri­mi­zin da­ha ra­hat i­ba­det et­me­le­ri­ni he­def­le­dik” de­di. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Av­ras­ya Şu­ra­sı ü­ye­le­ri i­se, Tür­ki­ye gi­bi bir ül­ke­yi ör­nek al­ma­nın a­van­ta­jı­nı ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di­ler. Top­lan­tı­ya, Ka­za­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Baş­kur­dis­tan, Da­ğıs­tan, Bal­kar, Ta­ta­ris­tan, Bul­ga­ris­tan, Yu­na­nis­tan, Bos­na Her­sek ve Rus­ya’dan tem­sil­ci­ler ka­tıl­dı.
Kapat
KAPAT