BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ge­li­şen İs­tan­bul

Ge­li­şen İs­tan­bul

İstan­bul’a son se­ne­ler­de ya­pı­lan hiz­met­ler tak­di­re şa­yan­dır. Ge­çen gün bu­nun­la il­gi­li bir ya­zı yaz­mış­tım. Bu ya­zım­da da bu hiz­met­le­ri siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­ma ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.İstan­bul’a son se­ne­ler­de ya­pı­lan hiz­met­ler tak­di­re şa­yan­dır. Ge­çen gün bu­nun­la il­gi­li bir ya­zı yaz­mış­tım. Bu ya­zım­da da bu hiz­met­le­ri siz de­ğer­li oku­yu­cu­la­rı­ma ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. 2007 so­nu iti­ba­riy­le 1 mil­yon 115 bin 727 adet yar­dım ku­po­nu ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin ev­le­ri­ne gi­de­rek tes­lim edil­di. Özür­lü­le­re 1356 adet akü­lü te­ker­lek­li san­dal­ye da­ğı­tıl­dı. Yıl­da 11 bin özür­lü­ye me­di­kal hiz­met ya­pıl­mak­ta­dır. Ka­dın Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi 2007’de 700 bin ki­şi­ye hiz­met ver­di. 4 yıl­da 30 Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­rin­de 400 bin ka­dı­na üc­ret­siz sağ­lık hiz­me­ti ve­ril­di. 4 yıl­da 70 bin ki­şi­ye ev­de üc­ret­siz sağ­lık hiz­me­ti ve­ril­di. (Alo 153) Yi­ne son 4 yıl­da; do­ğal gaz hat­tı yüz­de 60 art­tı. Ya­ni 4400 ki­lo­met­re do­ğal gaz hat­tı dö­şen­di. 2004 yı­lın­da do­ğal gaz abo­ne sa­yı­sı 2 mil­yon 267 bin 592 idi. 2007 so­nu 3 mil­yon 652 bin 510 ol­du. Ada­lar, Şi­le ve Si­liv­ri’ye ve 13 bel­de­ye do­ğal gaz gö­tü­rül­dü. Her gün top­lam 10 mil­yon met­re­ka­re cad­de ve mey­dan te­miz­le­ni­yor. Ve gün­lük 15 bin ton ka­tı atık top­la­nı­yor. 906 “Anıt Ağaç”ın te­da­vi ve re­ha­bi­li­tas­yo­nu ya­pıl­dı. Top­lam 368 adet park pro­je­si ta­mam­lan­dı. 15 mil­yon met­re­ka­re ye­ni ye­şil alan ka­za­nıl­dı. 110 ki­lo­met­re de­re ıs­la­hı ya­pıl­dı. 603 ki­lo­met­re olan de­re­le­rin 313 ki­lo­met­re­si ıs­lah edil­di. 43’ü bi­ten 38’i de­vam eden 81 pro­je ile ta­ri­hî eser­ler res­to­re edil­di. 56 is­ke­le ye­ni­len­di. İDO 82 is­ke­le­de 98 ge­mi ile 1200 se­fer ger­çek­leş­ti­re­rek dün­ya­nın en bü­yük ta­şı­ma­cı­lık şir­ke­ti ha­li­ne gel­di. 2007’de 98 mil­yon yol­cu ta­şın­dı. (2005’te 68 mil­yon idi) Ta­şı­nan araç 2007’de 5 mil­yon 900 bin (2005’te 955 bin) 596 ye­ni oto­büs alın­dı. 2007’de 490 cad­de­ye 550 ki­lo­met­re sı­cak as­falt ya­pıl­dı. He­def 2020 olim­pi­yat­la­rı. Kar­la mü­ca­de­le araç­la­rı yol ba­kım -atık yö­ne­ti­mi- park bah­çe­ler 2004’de 300 iken 2008’de 1032’dir. Ka­sım­pa­şa’ya ka­pa­lı spor sa­lo­nu ya­pıl­dı. Ta­ri­hî Ka­ra­güm­rük Stad­yu­mu mo­dern bir spor komp­lek­si­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor. 2008 so­nu­na ka­dar 80 mil­yon be­da­va ek­mek da­ğı­tı­la­cak. Ye­ni ba­raj­lar (İsa­köy-Or­han­ga­zi-Sun­gur­lu ve Ka­ba­koz) ve Rez­ve De­re­si­nin su­yu 40 ki­lo­met­re ta­şı­na­rak Pa­puç­de­re Ba­ra­jı­na ak­ta­rı­la­rak yıl­lık 200 mil­yon met­re­küp su sağ­la­na­cak. Düz­ce-Me­len su­yu İs­tan­bul’a ulaş­tı­rıl­dı. Su ka­yıp-ka­çak ora­nı 4 yıl­da yüz­de 35’ten 26.75’e dü­şü­rül­dü. He­def yüz­de 15’tir. Su bo­ru­la­rı­nın yüz­de 99’u dik­til­font bo­ru­lar­la ye­ni­len­di. Su ve çev­re ya­tı­rım­la­rı­na 3 mil­yar 64 mil­yon YTL ak­ta­rıl­dı. 2008 ya­tı­rı­mı ay­rı­ca 1 mil­yar 562 mil­yon YTL’dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT