BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­ki iş­siz Türk

İ­ki iş­siz Türk

Şu­bat kri­zin­de iş­siz ka­lan iki genç Türk ka­pa­ğı AB ül­ke­le­rin­den bi­ri­ne atar­lar. Bir iki haf­ta bo­yun­ca ge­ce­le­ri bar­lar­da eğ­le­nip gün­düz­le­ri de sağ­da sol­da iş ara­dık­tan son­ra pa­ra­sız ka­lır­lar. Bi­raz aç, bi­raz yor­gun ve ümit­le­ri iyi­ce kı­rıl­mış bir du­rum­da bü­yük bir çift­li­ğin önün­den ge­çer­ken rast­la­dık­la­rı “gün­de­lik iş­çi ara­nı­yor” ila­nı­nı gö­rün­ce göz­le­ri pa­rıl­dar. He­men içe­ri gi­rip çift­lik sa­hi­bi­ni bu­lur­lar.Şu­bat kri­zin­de iş­siz ka­lan iki genç Türk ka­pa­ğı AB ül­ke­le­rin­den bi­ri­ne atar­lar. Bir iki haf­ta bo­yun­ca ge­ce­le­ri bar­lar­da eğ­le­nip gün­düz­le­ri de sağ­da sol­da iş ara­dık­tan son­ra pa­ra­sız ka­lır­lar. Bi­raz aç, bi­raz yor­gun ve ümit­le­ri iyi­ce kı­rıl­mış bir du­rum­da bü­yük bir çift­li­ğin önün­den ge­çer­ken rast­la­dık­la­rı “gün­de­lik iş­çi ara­nı­yor” ila­nı­nı gö­rün­ce göz­le­ri pa­rıl­dar. He­men içe­ri gi­rip çift­lik sa­hi­bi­ni bu­lur­lar. Çift­lik sa­hi­bi genç­le­ri te­pe­den tır­na­ğa süz­dük­ten son­ra el­le­ri­ne iki kü­rek ve­rir ve on­la­rı bü­yük­çe bir ahı­rın önü­ne gö­tü­rür. Gün­de üç öğün ye­mek, ya­ta­cak yer ve saa­ti 5 eu­ro kar­şı­lı­ğın­da ahır­da­ki bü­tün güb­re­le­rin 50 met­re ile­ri­de­ki re­zer­vu­ara ta­şın­ma­sı ko­nu­sun­da an­la­şır­lar. Genç Türk­ler bü­yük bir he­ves ve gay­ret­le bir haf­ta­da bi­ti­ri­le­cek işi iki gün­de ta­mam­lar ve ahı­rı pı­rıl pı­rıl ya­par­lar. Bu gay­ret­li ve ça­lış­kan tu­tum çift­lik sa­hi­bi­nin ho­şu­na gi­der. Genç­le­re, çift­lik­te sü­rek­li ola­rak ça­lı­şıp ça­lı­şa­ma­ya­cak­la­rı­nı so­rar, “evet “ ce­va­bı alır al­maz on­la­rı bu se­fer de çift­li­ğin yu­mur­ta üre­tim te­si­si­ne gö­tü­rür. İş çok ba­sit ol­ma­sı­na rağ­men yi­ne de ta­rif eder: “Düğ­me­ye ba­sın, yü­rü­yen bant ça­lış­ma­ya baş­lar, önü­nüz­de iki ta­ne ku­tu var, iri yu­mur­ta­la­rı sağ ta­ra­fa kü­çük yu­mur­ta­la­rı sol ta­ra­fa dol­du­ra­cak­sı­nız ku­tu­lar do­lun­ca da bant­la­yıp ait ol­du­ğu ko­li­ye kal­dı­ra­cak­sı­nız.” Bi­zim­ki­ler düğ­me­ye ba­sar, bant ça­lı­şır ve yu­mur­ta­lar ban­tın üze­rin­de ak­ma­ya baş­lar. İlk yu­mur­ta­yı el­le­ri­ne alır­lar ve bü­yük bir şaş­kın­lık­la bir­bir­le­ri­ne bu “iyi mi kö­tü mü” di­ye so­rup han­gi ku­tu­ya ko­ya­cak­la­rı­na bir tür­lü ka­rar ve­re­mez­ler. Bu ara­da yüz­ler­ce yu­mur­ta ön­le­rin­de akıp git­mek­te ve ban­tın so­nun­da­ki çöp te­ne­ke­si­ne dü­şe­rek te­lef ol­mak­ta­dır. Ya­rım sa­at son­ra çift­lik sa­hi­bi te­sa­dü­fen yan­la­rı­na ge­lir. Gör­dü­ğü man­za­ra kar­şı­sın­da in­fi­ale ka­pı­lır he­men düğ­me­ye ba­sar, ban­tı dur­du­rur. Bi­zim­ki­ler hâ­lâ el­le­rin­de­ki ilk yu­mur­ta­nın iyi mi kö­tü mü ol­du­ğu­nu tar­tış­mak­ta­dır­lar. Çift­çi kıp­kır­mı­zı ol­muş bir su­rat­la so­rar: “Siz da­ha ön­ce Tür­ki­ye’de ne iş ya­pı­yor­du­nuz?” Genç­ler göz­le­ri­ni yu­mur­ta­dan ayır­ma­dan ce­vap ve­rir­ler: “Ga­ze­te­ciy­dik”... Çift­çi, “bel­li olu­yor” der ay­nı kız­gın­lık­la... “Pis­lik at­ma­yı çok iyi be­ce­ri­yor­su­nuz ama bir yu­mur­ta­nın iyi mi yok­sa kö­tü mü ol­du­ğu­na ya­rım sa­at­tir ka­rar ve­re­mi­yor­su­nuz...” Bu 2001 kri­zi­nin hi­kâ­ye­siy­di. Ba­ka­lım hi­kâ­ye­nin ye­ni ver­si­yo­nun­da kah­ra­man­lar ka­pa­ğı ne­re­ye ata­cak?
Kapat
KAPAT