BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SBS şam­pi­yo­nun­dan ar­ka­daş­la­rı­na tav­si­ye­ler

SBS şam­pi­yo­nun­dan ar­ka­daş­la­rı­na tav­si­ye­ler

2008 OKS’de bü­tün so­ru­la­rı doğ­ru ce­vap­la­ya­rak Tür­ki­ye bi­rin­ci­si olan Mus­ta­fa Dü­re­mez me­zun ol­du­ğu İh­las Ko­le­ji’ni zi­ya­ret ede­rek SBS’ye gi­re­cek ar­ka­daş­la­rı­na ba­şa­rı­sı­nın sır­rı­nı an­lat­tı.2008 OKS’de bü­tün so­ru­la­rı doğ­ru ce­vap­la­ya­rak Tür­ki­ye bi­rin­ci­si olan Mus­ta­fa Dü­re­mez me­zun ol­du­ğu İh­las Ko­le­ji’ni zi­ya­ret ede­rek SBS’ye gi­re­cek ar­ka­daş­la­rı­na ba­şa­rı­sı­nın sır­rı­nı an­lat­tı. Öğ­ret­men­le­ri ile bir­lik­te ya­şa­dı­ğı ba­şa­rı­sı­nı sis­tem­li ça­lış­ma­sı­na borç­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dü­re­mez, ar­ka­daş­la­rı­na şu tav­si­ye­ler­de bu­lun­du: “Dü­zen­li ça­lı­şın. Bü­tün gün der­sin ba­şın­da otur­ma­yın. Ak­si hal­de sı­kı­lır, ders­ten ve­rim ala­maz­sı­nız. Ken­di­ni­ze prog­ram ya­pın. İm­ti­han­dan bir gün ön­ce sı­nav ko­nu­sun­da ko­nuş­ma­yın. So­ru­la­rı mu­hak­kak çok iyi oku­yun. Kod­la­ma­la­ra dik­kat edin. De­ne­me sı­nav­la­rın­da­ki stra­te­ji­ni­zi ay­nen uy­gu­la­yın. “ Mus­ta­fa Dü­re­mez’e he­di­ye­si­ni ve­ren Özel Bah­çe­li­ev­ler İh­las İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü Ser­ver Gür­soy, okul­la­rın­da oku­yan her öğ­ren­ci­nin Mus­ta­fa ol­ma­ya aday ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ge­le­cek­te ül­ke­miz için fay­da­lı ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek biz­le­ri mut­lu ede­cek­tir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT