BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 21.5 YTL’lik gasba 46 yıl ha­pis ta­le­bi

21.5 YTL’lik gasba 46 yıl ha­pis ta­le­bi

E­yüp’te zin­cir ve fal­ça­tay­la teh­dit et­tik­le­ri 2 ki­şi­den 21,5 YTL ve bir şap­ka al­dık­la­rı, bu ki­şi­le­rin ar­ka­daş­la­rın­dan da zor­la pa­ra is­te­dik­le­ri id­di­a­sıy­la yar­gı­la­nan 2 sa­nı­ğın, 42 yıl 6’şar a­ya ka­dar ha­pis ce­za­sı­na mah­kum e­dil­me­le­ri is­ten­di.E­yüp’te zin­cir ve fal­ça­tay­la teh­dit et­tik­le­ri 2 ki­şi­den 21,5 YTL ve bir şap­ka al­dık­la­rı, bu ki­şi­le­rin ar­ka­daş­la­rın­dan da zor­la pa­ra is­te­dik­le­ri id­di­a­sıy­la yar­gı­la­nan 2 sa­nı­ğın, 42 yıl 6’şar a­ya ka­dar ha­pis ce­za­sı­na mah­kum e­dil­me­le­ri is­ten­di. Ba­kır­köy 11. A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si’n­de­ki du­ruş­ma­ya, tu­tuk­lu sa­nık­lar Ek­rem S. (20) ve İ­sa D. (23) ka­tıl­dı. Ek­rem S’nin a­vu­ka­tı Al­per Ka­ra­as­lan, mü­vek­ki­li­nin mağ­dur Gü­ven D’den pik­nik yap­mak i­çin mal­ze­me al­mak a­ma­cıy­la 20 YTL’yi ken­di rı­za­sıy­la ve teh­dit et­me­den al­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak be­ra­at ta­le­bin­de bu­lun­du. Sa­nık­la­rın tu­tuk­lu­luk hal­le­ri­nin de­va­mı­nı ka­rar­laş­tı­ran mah­ke­me he­ye­ti, dos­ya­nın in­ce­len­me­si i­çin du­ruş­ma­yı er­te­le­di. Sav­cı­lık, zan­lı­la­rın, her 2 suç­tan ay­rı ay­rı 28 i­le 42 yıl 6’şar ay a­ra­sın­da ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­ma­la­rı­nı is­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT