BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Po­lis ye­le­ği gi­ye­rek ­ka­dın ka­çır­dı­lar

Po­lis ye­le­ği gi­ye­rek ­ka­dın ka­çır­dı­lar

Avcılar’da mü­zik­li bir res­to­ran­da ça­lı­şan 25 ya­şın­da­ki A.C. 24 A­ğus­tos­ta po­li­se baş­vu­ra­rak, ken­di­si­ni ka­çı­ran 5 ki­şi­den 3’ü­nün te­ca­vü­zü­ne uğ­ra­dı­ğı­nı bil­dir­di.Avcılar’da mü­zik­li bir res­to­ran­da ça­lı­şan 25 ya­şın­da­ki A.C. 24 A­ğus­tos­ta po­li­se baş­vu­ra­rak, ken­di­si­ni ka­çı­ran 5 ki­şi­den 3’ü­nün te­ca­vü­zü­ne uğ­ra­dı­ğı­nı bil­dir­di. Gü­ven­lik ka­me­ra­sı ka­yıt­la­rı­nı in­ce­le­yen po­lis e­kip­le­ri, po­lis ye­le­ği giy­miş cop­lu ve ta­ban­ca­lı zan­lı­la­rı teş­his e­de­rek, Bü­yük­çek­me­ce’de o­pe­ras­yon dü­zen­le­di. O­pe­ras­yon­da, Yu­suf K. (26), Ce­sim G. (28), Yıl­dı­rım A. (19), Meh­met D. (24) ve Ha­kan F’yi (30) gö­zal­tı­na al­dı. Şüp­he­li­ler­den 3’ü­nün ka­dı­na te­ca­vüz, Meh­met D. i­le Ha­kan F’nin i­se bu ki­şi­le­re yar­dım ve ya­tak­lık yap­mak­tan do­la­yı gö­zal­tı­na a­lın­dık­la­rı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT