BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Park­ta bir gen­cin ce­se­di bu­lun­du

Park­ta bir gen­cin ce­se­di bu­lun­du

Mal­te­pe’de, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de spor yap­mak için Esen­kent Par­kı’na ge­len va­tan­daş­lar, çam ağa­cı­nın al­tın­da bir er­kek ce­se­di gör­me­le­ri üze­ri­ne po­li­se ha­ber ver­di.Mal­te­pe’de, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de spor yap­mak için Esen­kent Par­kı’na ge­len va­tan­daş­lar, çam ağa­cı­nın al­tın­da bir er­kek ce­se­di gör­me­le­ri üze­ri­ne po­li­se ha­ber ver­di. Olay ye­ri­ne ge­len po­lis, ce­set üze­rin­de in­ce­le­me ya­par­ken, ce­set­ten 20 ya­şın­da­ki So­ner Gü­neş’e ait kim­lik çık­tı. Ci­var­da­ki bi­ra şi­şe­le­ri dik­kat çe­ker­ken, vü­cu­dun­da her­han­gi bir darp izi­ne rast­lan­ma­yan Gü­neş’in ce­se­di da­ha son­ra Kar­tal Dr. Lüt­fi Kır­dar Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı. Po­lis, gen­cin ölü­mü ile il­gi­li ola­rak ge­niş çap­lı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT