BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­ze i­nat ‘Mis­gi­bi’ ya­tı­rım

K­ri­ze i­nat ‘Mis­gi­bi’ ya­tı­rım

Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan kü­re­sel kriz ka­pı­mı­za gel­me­den kriz çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pan­la­ra inat gi­ri­şim­ci­le­ri­miz ya­tı­rım­la­rı­na de­vam edi­yor.Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan kü­re­sel kriz ka­pı­mı­za gel­me­den kriz çı­ğırt­kan­lı­ğı ya­pan­la­ra inat gi­ri­şim­ci­le­ri­miz ya­tı­rım­la­rı­na de­vam edi­yor. Ab­dul­lah Tür­ker Yü­ce­er ve Ve­dat Ku­tucu isim­li iki gi­ri­şim­ci, 200 bin YTL’lik ya­tı­rım­la un­lu ma­mul­ler ve pas­ta­cı­lık sek­tö­rün­de hiz­met ve­re­cek “Mis­gi­bi” pas­ta­ne­le­ri­ni aç­tı­lar. Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ye­ni­ay’ın “ha­yır­lı ol­sun” di­lek­le­ri ile hiz­me­te açı­lan Mis­gi­bi, 150 çe­şit ürün ile va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­re­cek. Pas­ta­ne­nin ku­ru­cu­la­rın­dan Ab­dul­lah Tür­ker Yü­ce­er, “Kri­ze inat Mis­gi­bi ima­lat” slo­ga­nı ile aç­tık­la­rı iş yer­le­rin­de ka­li­te­den ödün ver­me­mek için ba­yi­lik ver­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “He­de­fi­miz, ilk etap­ta 10 şu­be­ye ulaş­mak. Ka­li­te­den taviz ver­me­mek için ba­yi­lik ver­me­yi dü­şün­mü­yo­ruz. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ‘Mis­gi­bi’ adı al­tın­da pa­ket ve ka­muf­laj­lı ürün­ler­le mar­ket ve re­yon­la­ra çı­ka­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT