BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul’a yine talibim

İstanbul’a yine talibim

A­day­lık i­çin he­nüz baş­vur­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Top­baş, “Cu­ma­ya ka­dar baş­vu­ra­ca­ğım. İs­tan­bul’a hiz­met i­çin yo­la de­vam” de­diBü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, İs­tan­bul Dolp­hi­na­ri­um’un a­çı­lı­şı­nın ar­dın­dan ba­sın men­sup­la­rı­nın çe­şit­li ko­nu­lar­da­ki so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­dı. A­day­lı­ğı ko­nu­sun­da­ki so­ru­lar ü­ze­ri­ne Top­baş, 12 Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin baş­kan a­day­la­rıy­la il­gi­li hem ka­mu­o­yu, hem de par­ti i­çin­de yok­la­ma ya­pı­la­ca­ğı­nın Baş­ba­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan a­çık­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Cu­ma­ya ka­dar bek­le­ye­ce­ğiz. He­nüz mü­ra­ca­at yap­ma­dık a­ma Cu­ma­ya ka­dar ya­pa­ca­ğız” de­di. KABİNE ÖNERİSİ İs­tan­bul’a hiz­met i­çin yo­la de­vam e­de­ce­ği­ni i­fa­de e­den Top­baş, bir de ö­ne­ri ge­tir­di. Top­baş, “Bü­yük­şe­hir­ler­de han­gi par­ti ka­za­nı­yor­sa, ka­bi­ne­si­ni de (il­çe ve bel­de be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı) ken­di ge­tir­me­li ve gi­der­ken de ken­di­siy­le bir­lik­te gö­tür­me­li. Böy­le bir ya­sal dü­zen­le­me­yi i­ler­de yap­mak ge­re­ki­yor. Ta­bi bu se­çi­me ye­tiş­mez a­ma İs­tan­bul i­çin bu ya­pıl­ma­lı” di­ye ko­nuş­tu. BAY­RAM­DA U­LA­ŞIM İN­Dİ­RİM­Lİ Kur­ban Bay­ra­mı’na yö­ne­lik u­ya­rı­lar­da da bu­lu­nan Top­baş, kur­ba­nın bir i­ba­det ol­du­ğu­nu ve ken­di ku­ral­la­rı i­çin­de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Kur­ban ke­si­mi i­şi bi­len in­san­lar­ca çev­re­ye za­rar ver­me­den, çir­kin­lik o­luş­tur­ma­dan ya­pıl­ma­lı­dır” de­di. Top­baş, bay­ram sü­re­sin­ce top­lu u­la­şım a­raç­la­rı­nın yüz­de 50 in­di­rim­li o­la­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT