BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fes­ti­val bit­ti si­ne­ma­nın ta­dı kal­dı!

Fes­ti­val bit­ti si­ne­ma­nın ta­dı kal­dı!

2. Ulus­la­ra­ra­sı Bey­lik­dü­zü Kı­sa Film Fes­ti­va­li, ödül tö­re­ni ile so­na er­di. Es­ki Türk film­le­rin­den gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de, bu film­ler­de yer alan şar­kı­lar­dan olu­şan bir kon­ser ve­ren Ey­lem ve Son­gül iki­li­si bü­yük al­kış alır­ken tö­re­ne, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Şe­nay Ba­şer ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.> Be­kir Ye­ni­ay 2. Ulus­la­ra­ra­sı Bey­lik­dü­zü Kı­sa Film Fes­ti­va­li, ödül tö­re­ni ile so­na er­di. Es­ki Türk film­le­rin­den gö­rün­tü­ler eş­li­ğin­de, bu film­ler­de yer alan şar­kı­lar­dan olu­şan bir kon­ser ve­ren Ey­lem ve Son­gül iki­li­si bü­yük al­kış alır­ken tö­re­ne, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Şe­nay Ba­şer ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Veh­bi Orak­çı, il­çe­nin kül­tür ve sa­nat et­kin­lik­le­ri ile ha­ya­tın bü­tün renk­le­ri­ni yan­sıt­tı­ğı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT