BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ARDA’DAN Fener’e salvo!

ARDA’DAN Fener’e salvo!

G.Sa­ray ve Mil­li Ta­kı­mın yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, ku­lü­bün res­mi der­gi­sin­de­ki rö­por­taj­da ta­ri­hi ra­kip­le­ri F.Bah­çe’ye ver­di ve­riş­tir­di!NE CEN­TİL­MEN­Lİ­Ğİ? G.Sa­ray ve Mil­li Ta­kı­mın yıl­dı­zı Ar­da Tu­ran, ku­lü­bün res­mi der­gi­sin­de­ki rö­por­taj­da ta­ri­hi ra­kip­le­ri F.Bah­çe’ye ver­di ve­riş­tir­di! “Ka­dı­köy’de stres ya­şa­dı­ğı­mız yö­nün­de bi­zim dı­şı­mız­da oluş­tu­ru­lan bir ha­va var” di­yen Ar­da, “As­lın­da F.Bah­çe’nin evin­de çok ko­lay ye­ni­le­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Maç­tan son­ra kar­şı­laş­ma­nın ‘’cen­til­men­ce’’ geç­ti­ği şek­lin­de­ki yo­rum­la­ra an­lam ve­re­me­dim. Bü­tün stat bi­ze her tür­lü küf­rü ko­ro ha­lin­de edi­yor. Ali Sa­mi Yen bu olan­la­rın ya­nın­da cen­net gi­bi! Bi­ze ya­pı­lan­lar­dan, atı­lan ya­ban­cı ci­sim­ler­den ke­sin­lik­le bah­se­dil­mi­yor” di­ye ko­nuş­tu. BO­ZUK PA­RA YAĞ­DI Ken­di­si­nin tri­bün­le­re yap­tı­ğı el işa­re­ti yü­zün­den eleş­ti­ril­di­ği­ni an­cak ay­nı gö­rün­tü için­de ken­di­si­ne atı­lan bo­zuk pa­ra­lar­dan hiç bah­se­dil­me­di­ği­ni ifa­de eden Ar­da, “Kim­se de­mi­yor, ‘O pa­ra bu ço­cu­ğun gö­zü­ne gel­se kör olur’ di­ye. Biz ora­da Jo­si­co’nun aya­ğı­nın kram­pı­nı gi­der­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ama biz tam ter­si maç için­de kas­ti tek­me yi­yo­ruz. Tep­ki ve­rin­ce kö­tü adam biz olu­yo­ruz’’ de­di. “Sol­da oy­nar­sam da­ha fay­da­lı olu­rum” di­yen Ar­da, Av­ru­pa’da oy­na­mak is­te­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­ler­ken, “Fut­bol oy­na­ma­yı çok se­vi­yo­rum. Lig ma­çı­na çık­ma­sam gi­dip so­kak­ta top oy­na­rım” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT