BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOR­KAK DE­Ğİ­LİM

KOR­KAK DE­Ğİ­LİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Futbolu siz biliyorsunuz da ben bilmiyor muyum” diye sert çıktıELEŞ­Tİ­Rİ­LE­RE ALI­ŞI­ĞIM Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Be­şik­taş’ın der­bi­de kor­kak fut­bol oy­na­dı­ğı­nı ve ha­ta­lı kad­roy­la sa­ha­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­yen­le­re sert me­saj­lar ver­di. “Eleş­ti­ri­ler­le et­le tır­nak gi­bi­yim. Hak­lı-hak­sız çok fa­tu­ra öde­mek zo­run­da kal­dım. Ama kor­kak de­ği­lim” di­yen De­niz­li, “Mes­lek ha­ya­tı­mın en id­di­alı dö­ne­min­de­yim. Fut­bo­lu siz bi­li­yor­su­nuz da ben bil­mi­yor mu­yum? Kı­sa za­man­da ga­li­bi­yet iyi fut­bo­la ter­cih edi­le­bi­lir. Ama kö­tü oy­na­yıp her ma­çı­nı­zı ka­za­na­maz­sı­nız. Kim­se­nin zer­re ka­dar en­di­şe­si ol­ma­sın. Bu ka­yıp bi­zi şam­pi­yon­luk ya­rı­şın­dan uzak­laş­tır­ma­ya­cak. Ben ve fut­bol­cu­la­rım or­ta­ya koy­du­ğu­muz fut­bol se­be­biy­le Şük­rü Sa­ra­çoğ­lu’nda ayak­ta al­kış­lan­dık” de­di. F.BAH­ÇE’Yİ KÜ­ÇÜLT­ME­YİN Mus­ta­fa De­niz­li, Ka­dı­köy’e 1 pu­an için çık­tık­la­rı­nı söy­le­yen­le­re ise şöy­le ce­vap ver­di; “Sa­ha­ya sür­dü­ğüm han­gi fut­bol­cu, F.Bah­çe ce­za sa­ha­sı­na gir­me­miş söy­le­sin­ler. 10 ki­şi kal­dık­tan son­ra bi­le ga­li­bi­ye­te ya­kın olan ta­raf­tık. Na­sıl gel­di­ği bel­li ol­ma­yan bir top ve an­lık ha­ta ile gol ye­dik. Be­ni ve fut­bol­cu­la­rı­mı eleş­ti­ren­ler, ra­ki­bi­mi­zin F.Bah­çe ol­du­ğu­nu ne­den gör­mek is­te­mi­yor­lar? Bi­zi bu ka­dar eleş­ti­rir­ken, F.Bah­çe’yi de o ka­dar kü­çült­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bu sa­de­ce ba­na ve fut­bol­cu­la­rı­ma de­ğil, ta­ri­hi ra­ki­bi­mi­ze de ya­pı­lan en bü­yük say­gı­sız­lık­tır. Ben Ka­dı­köy’de Be­şik­taş’ın ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li ola­rak al­kış­lan­dım. Tri­bün­de ve sa­ha­da­ki fa­ir play’de kat­kım var­sa mut­lu­luk du­ya­rım” de­di. > Bilgehan Can Futbolcularıma laf söyletmem Mus­ta­fa De­niz­li, eleş­ti­ri­len fut­bol­cu­la­rı­na sa­hip çık­tı. Der­bi ma­çı kad­ro­su­nu Es­ki­şe­hir ma­çı son­ra­sın­da ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­yen tec­rü­be­li tek­nik adam, “Tel­lo ile özel gö­rüş­me yap­tım. Ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun kad­ro­ya da­hil ede­ce­ği­mi söy­le­dim. Gök­han Zan-Za­po­tocny iki­li­si ha­ta yap­mış ola­bi­lir. Ama on­la­ra gü­ven­me­ye de­vam ede­ce­ğim. So­run bu­ra­da de­ğil, Cis­se kır­mı­zı kart gö­rün­ce ra­ki­bi­miz kar­şı­sın­da ek­sik kal­dık ve ka­fam­da­ki de­ği­şim­le­ri uy­gu­la­ya­ma­dım. Cis­se maç­tan son­ra ar­ka­daş­la­rın­dan de­fa­lar­ca özür di­le­di. Del­ga­do’yu eleş­tir­me­yi de bı­ra­kın. Kad­ro­ya gir­me­me­yi hak ede­ne ka­dar on bir­de yer ala­cak” de­di. BEŞİKTAŞ NOTLARI Kar­tal’ı hırs bas­tı Haf­ta so­nu An­ka­ra ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­yan Be­şik­taş’ta fut­bol­cu­la­rın ne­şe­li ve hırs­lı ol­duk­la­rı göz­len­di. Mus­ta­fa De­niz­li’nin id­man ön­ce­sin­de, “F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­ti­ni te­la­fi ede­ce­ğiz. Bi­zi eleş­ti­ren­ler utan­cın­dan sak­la­na­cak yer ara­ya­cak” söz­le­riy­le oyun­cu­la­rı­nı mo­ti­ve et­ti­ği öğ­re­nil­di. Tel­lo oy­na­ya­cak Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le F.Bah­çe der­bi­sin­de for­ma gi­ye­me­yen Rod­ri­go Tel­lo, dün de ta­kım­dan ay­rı ça­lış­tı. Ağ­rı­la­rı sü­ren Şi­li­li fut­bol­cu­nun An­ka­ras­por ma­çı­na ka­dar ara­lık­lı ola­rak din­len­di­ri­le­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, Tel­lo’nun cu­mar­te­si gün­kü maç­ta sa­ha­da­ki ye­ri­ni ala­bi­le­ce­ği açık­lan­dı. Şan­ssız Ay­dın Be­şik­taş’ın genç yıl­dız­la­rın­dan Ay­dın Ka­ra­bu­lut’ta me­nis­küs şüp­he­si ol­du­ğu açık­lan­dı. Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le ta­kım­dan ay­rı ka­lan Ay­dın’ın bü­yük üzün­tü ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­ten Ku­lüp Dok­to­ru Ay­han Op­tur, bu­gün ya­pa­cak­la­rı kon­trol­le­rin ar­dın­dan da­ha net ve­ri­le­re ula­şa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ce­za ge­le­cek mi? Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, F.Bah­çe ma­çı­nın dev­re ara­sın­da bir­bi­ri­ne gi­ren Gök­han Zan-Za­po­tocny iki­li­siy­le il­gi­li ola­rak ay­rın­tı­lı ra­por is­te­di. Se­zon ba­şın­da ya­şa­nan İb­ra­him To­ra­man-İb­ra­him Üzül­mez kav­ga­sı­nın ar­dın­dan her iki fut­bol­cu­yu da kad­ro dı­şı bı­ra­kan yö­ne­ti­min bu se­fer na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su. ­SE­RİC YA­RI­DA BI­RAK­TI ­Be­şik­taş’ın 8.ya­ban­cı­sı Ant­hony Se­ric, a­ya­ğı­na al­dı­ğı dar­be se­be­biy­le id­ma­nı ya­rı­da bı­rak­tı. Sağ alt a­da­le­sin­de ö­dem o­lu­şan Se­ric’in te­da­vi­si­ne baş­la­nıl­dı­ğı bil­di­ri­lir­ken, Hır­vat fut­bol­cu­nun ted­bir a­maç­lı o­la­rak bir kaç gün din­len­di­ri­le­ce­ği a­çık­lan­dı. Öte yandan Denizli, çift kale maçta nefis bir röveşata golü atan Bobo’yu yerden kaldırarak tebrik etti. 
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT