BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BURSA’DA mo­ral­ler bo­zuk

BURSA’DA mo­ral­ler bo­zuk

Bur­sas­por Ba­sın Söz­cü­sü Meh­met Ça­vu­şoğ­lu, “6 haf­ta­dır ga­li­bi­yet a­la­ma­ma­mı­zın ver­di­ği p­si­ko­lo­jik bas­kı­nın ta­kım ü­ze­rin­de o­lum­suz et­ki yap­tı­ğı gö­rü­lü­yor” de­di.“SAĞDUYULU OLUN” ­Bur­sas­por Ba­sın Söz­cü­sü Meh­met Ça­vu­şoğ­lu, “6 haf­ta­dır ga­li­bi­yet a­la­ma­ma­mı­zın ver­di­ği p­si­ko­lo­jik bas­kı­nın ta­kım ü­ze­rin­de o­lum­suz et­ki yap­tı­ğı gö­rü­lü­yor” de­di. Ad­ri­a­no, Le­and­ro ve Ki­ri­ta’nın ta­kım­dan ay­rıl­ma­sın­da, te­le­viz­yon­da­ki s­por p­rog­ram­la­rın­da ko­nu­şu­lan, ya­zı­lı med­ya­da yer a­lan ha­ber­le­rin ö­nem­li et­ken ol­du­ğu­nu i­le­ri sü­ren Ça­vu­şoğ­lu, “Şu an­da lig­de 5. sı­ra­da bu­lu­nan ta­kım­la a­ra­mız­da­ki pu­an far­kı sa­de­ce 5. Her­ke­sin bi­raz da­ha sağ­du­yu­lu ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Bu i­ni­şi, yi­ne bu fut­bol­cu­lar dü­zel­te­cek­tir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT