BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SİNAN KALOĞLU: Türk fut­bo­lu yan­lış ta­nı­nı­yor

SİNAN KALOĞLU: Türk fut­bo­lu yan­lış ta­nı­nı­yor

Boc­hum’da for­ma gi­yen Si­nan Ka­loğ­lu, Türk fut­bo­lu­nun yan­lış ta­nın­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­loğ­lu, Boc­hum’a gel­di­ğin­de ken­di­si­ne, “Tür­ki­ye’de faz­la id­man yok, doğ­ru düz­gün ça­lış­mı­yor­su­nuz de­ğil mi” so­ru­su­nun so­rul­du­ğu­nu, on­la­ra ger­çe­ği an­lat­sa da bu yan­lış an­la­ma­ya ü­zül­dü­ğü­nü be­lirt­ti.Boc­hum’da for­ma gi­yen Si­nan Ka­loğ­lu, Türk fut­bo­lu­nun yan­lış ta­nın­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­loğ­lu, Boc­hum’a gel­di­ğin­de ken­di­si­ne, “Tür­ki­ye’de faz­la id­man yok, doğ­ru düz­gün ça­lış­mı­yor­su­nuz de­ğil mi” so­ru­su­nun so­rul­du­ğu­nu, on­la­ra ger­çe­ği an­lat­sa da bu yan­lış an­la­ma­ya ü­zül­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Si­nan, “Türk fut­bo­lu­nun se­vi­ye­si­ni dü­şük gö­rü­yor­lar. Ben de on­la­ra Kez­man ve A­nel­ka ör­nek­le­ri­ni ve­ri­yo­rum. Tür­ki­ye’nin ko­lay oy­na­na­cak bir lig ol­ma­dı­ğı­nı ya­vaş ya­vaş an­lı­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT