BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BÜYÜK KONUŞTU

BÜYÜK KONUŞTU

Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığına uğradıklarını hatırlatan Başkan Aziz Yıldırım, F.Bahçe’nin yeni hedefini belirledi: Saracoğlu Stadı’nda UEFA Kupası finali oynamakBAŞKAN’IN BÜYÜK ACISI ∂ Fenerbah­çe Baş­ka­nı A­ziz Yıl­dı­rım’ın da­yı­sı Fa­ruk Yal­çın, dün te­da­vi gör­dü­ğü İs­viç­re’de ve­fat et­ti. Ka­mu­o­yun­da “Yıl­dı­rım’ın her şe­yi” o­la­rak bi­li­nen Yal­çın’ın, a­me­li­yat i­çin git­ti­ği İs­viç­re’de ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si, Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım’ı de­rin­den sars­tı. Da­rı­ca Hay­va­nat Bah­çe­si’nin de sa­hi­bi o­lan Yal­çın, ün­lü For­bes Der­gi­si’nin 2006 yı­lın­da yap­tı­ğı “dün­ya­nın en zen­gin­le­ri” sı­ra­la­ma­sın­da yer al­mış­tı. SON ŞAN­SI İYİ KUL­LA­NIN! F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, ku­lü­bün res­mi der­gi­sin­de­ki ya­zı­sın­da id­di­alı ifa­de­ler kul­lan­dı. Yıl­dı­rım “İçin­de bu­lun­du­ğu­muz dö­ne­mi aşa­ca­ğız” baş­lık­lı ya­zı­sın­da Şam­pi­yon­lar Li­gi için koy­duk­la­rı he­de­fe ula­şa­ma­dık­la­rı­nı iti­raf eder­ken “Ta­kı­mı­mız böy­le­ce hem ta­raf­tar­la­rı­mı­zı hem de bi­zi ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­rat­mış­tır” de­di. F.Bah­çe’nin he­de­fi­nin mü­ca­de­le et­ti­ği bü­tün kul­var­lar­da ba­şa­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Yıl­dı­rım, “Ba­şa­rı­nın gös­ter­ge­si ise; ka­za­nı­lan şam­pi­yon­luk, ku­pa ve ma­dal­ya­lar­dır. Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde he­de­fe ula­şa­ma­dık. Şim­di bek­len­ti­miz UE­FA Ku­pa­sı’nda yer al­mak. Ki­ev’de tek­nik eki­bi­miz ve fut­bol­cu­la­rı­mız­dan bu şan­sı iyi kul­la­nıp ca­mi­amı­zı gu­rur­lan­dır­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. TRANS­FER İÇİN YE­ŞİL IŞIK UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tıl­ma­nın Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde­ki acı­yı bir neb­ze ol­sun ha­fif­le­te­ce­ği­ni be­lir­ten Aziz Yıl­dı­rım, uyum sü­re­ci ve sa­kat­lık­la­rın mev­cut du­ru­ma ma­ze­ret ola­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­lar­ken, “Ge­li­nen nok­ta­da UE­FA Ku­pa­sı’na kal­ma­sı ha­lin­de ye­ni he­de­fi­miz sta­dı­mız­da oy­na­na­cak fi­nal ol­ma­lı­dır. Son UE­FA Ku­pa­sı fi­na­lin­de ol­mak ku­lü­bü­müz ta­ri­hin­de önem­li bir ki­lo­met­re ta­şı ola­cak­tır” di­ye yaz­dı. Ta­kım­da­ki ek­sik­le­ri gi­de­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Aziz Yıl­dı­rım, dev­re ara­sı ope­ras­yo­nu için de sin­ya­li ver­miş ol­du. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler,ara trans­fer­de for­ve­te ve or­ta ala­na tak­vi­ye plan­lı­yor. Gol­cü ola­rak Soc­ha­ux’lu Mev­lüt’ün is­mi ge­çer­ken, or­ta alan için dü­şü­nü­len oyun­cu ise To­ulou­se’tan 19 ya­şın­da­ki Sis­so­ko. OK­ÇU’NUN MES­Sİ HAY­RAN­LI­ĞI F.Bah­çe’nin Ok­çu la­kap­lı gol­cü­sü Da­ni­el Güi­za, ken­di­si­ni en çok he­ye­can­lan­dı­ran fut­bol­cu­nun Bar­ce­lo­na’nın Ar­jan­tin­li yıl­dı­zı Mes­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Güi­za, ken­di si­ti­li­ni bir di­ğer Bar­ça­lı Eto’o’ya ben­ze­tir­ken, iki oyun­cu­yu da çok tak­dir et­ti­ği­ni be­lirt­ti. “Fut­bol­cu ol­ma­say­dım bar­men olur­dum” di­yen İs­pan­yol, Sü­per Lig’de­ki mü­ca­de­le­yi çok sev­di­ği­ni, an­cak ya­pay çim­de fut­bol oy­na­mak­tan çe­kin­di­ği­ni söy­le­di. ­Ku­pa­lar bizim o­la­cak ­Ka­ri­ye­rin­de­ki ilk şam­pi­yon­luk se­vin­ci­ni F.Bah­çe i­le ya­şa­mak is­te­di­ği­ni söy­le­yen Gök­çek Ve­der­son, “En bü­yük ha­ya­lim Türk Mil­li Ta­kı­mın­da for­ma giy­mek” de­di MÜ­CA­DE­LE KE­YİF VE­Rİ­YOR Se­zon ba­şın­da ya­şa­dı­ğı sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan ta­kı­ma dö­nen Gök­çek Ve­der­son, F.Bah­çe Der­gi­si’ne id­di­alı açık­la­ma­lar yap­tı. Bre­zil­ya asıl­lı oyun­cu, “Bu se­zon şam­pi­yon ola­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. İlk şam­pi­yon­lu­ğu­mu F.Bah­çe ile ya­şa­mak is­ti­yo­rum. Za­ten bü­tün ku­pa­la­rın ad­re­si de F.Bah­çe ola­cak. En bü­yük he­de­fim Türk Mil­li Ta­kı­mı­nın for­ma­sı­nı giy­mek” di­ye ko­nuş­tu. Ve­der­son, lig mü­ca­de­le­siy­le il­gi­li ola­rak ise “Bu se­zon ye­ni ho­ca­lar ve genç oyun­cu­lar­la Ana­do­lu ta­kım­la­rı da­ha ce­sur fut­bol oy­na­ma­ya baş­la­dı” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. SEL­ÇUK: KEN­DİM­DEN GEÇ­TİM G.Sa­ray za­fe­ri­nin mi­mar­la­rın­dan Sel­çuk Şa­hin de der­gi­ye ver­di­ği rö­por­taj­da “G.Sa­ray’a gol ata­rak ger­çek F.Bah­çe­li­ler ker­va­nı­na ka­tıl­dım. O go­lü atın­ca ken­dim­den geç­tim” de­di. F.Bah­çe’nin iyi yol­da ol­du­ğu­nu ifa­de eden Sel­çuk, bir dö­nem ken­di­si­ni pro­tes­to eden ta­raf­tar­la­rı­na me­saj yol­la­ma­yı da ih­mal et­me­di. Sa­ra­coğ­lu’nda yu­ha­lan­dı­ğı gün­le­ri unu­ta­ma­yan Sel­çuk, “Bir fut­bol­cu için en kö­tü şey, ken­di se­yir­ci­si ta­ra­fın­dan pro­tes­to edil­mek. Bu­nu ya­şa­yan oyun­cu so­rum­lu­luk al­mak­tan ka­çı­yor, bu da ta­kı­ma bü­yük za­rar ve­ri­yor” de­di. F.BAHÇE NOTLARI Se­mih’e başarılı operasyon F.Bah­çe’nin gol ma­ki­ne­si Se­mih Şen­türk, dün Ba­kır­köy Acı­ba­dem Has­ta­ne­si’nde ame­li­yat ol­du. Sağ di­zin­de­ki sa­kat­lık se­be­biy­le bı­çak al­tı­na ya­tan Se­mih’in dış me­nüs­kü­sün­de­ki yır­tık par­ça ile me­nüs­küs et­ra­fın­da olu­şan kis­tin çı­ka­rıl­dı­ğı açık­lan­dı. 3-4 haf­ta son­ra id­man­la­ra baş­la­ya­cak olan Se­mih’in li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da ta­kı­ma ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. He­def olim­pi­yat Dün­ya Ba­yan­lar Boks Şam­pi­yo­na­sı’nda al­tın ma­dal­ya alan Gül­süm Ta­tar, her ma­çı­na fi­nal ma­çıy­mış gi­bi çık­tı­ğı­nı an­cak en çok ya­rı fi­nal ma­çın­da he­ye­can­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. He­de­fi­nin olim­pi­yat­lar­da ma­dal­ya ka­zan­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ta­tar, “Ar­ka­daş­la­rım da ba­şa­rı­lı maç­lar çı­kar­dı. İyi ku­ra çe­ke­bil­se­ler­di, de­re­ce ya­par­lar­dı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT