BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖRÜM­CEK ADAM has­ta­ba­kı­cı ola­cak

ÖRÜM­CEK ADAM has­ta­ba­kı­cı ola­cak

New York Ti­me­s’­ın 52 kat­lı bi­na­sı­na izin­siz ola­rak tır­ma­nan “Ö­rüm­cek Ada­m” la­kap­lı Ala­in Ro­ber­t’­ın ce­za­sı ka­mu hiz­me­ti­ne çev­ril­di> NEW YORK New York Ti­mes Ga­ze­te­si­’nin 52 kat­lı bi­na­sı­na izin­siz ola­rak tır­ma­nan ve bi­na­nın te­pe­sin­de, kü­re­sel ısın­ma­ya dik­ka­ti çe­ken pan­kart açan Fran­sız Ala­in Ro­bert, il­gi­li da­va­nın gö­rül­dü­ğü mah­ke­me ta­ra­fın­dan ka­mu hiz­me­ti ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. “Ö­rüm­cek Ada­m” la­kap­lı 45 ya­şın­da­ki Ro­bert, mah­ke­me­nin ka­ra­rı uya­rın­ca, HIV vi­rü­sü ta­şı­yan has­ta­la­rın ba­kı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı bir ba­kı­me­vin­de ka­mu hiz­me­ti ve­re­cek. Ro­bert, 52 kat­lı bi­na­nın te­pe­si­ne, dış cep­he­sin­den tır­man­mış ve “Kü­re­sel ısın­ma, her haf­ta 11 Ey­lü­l’­de­kin­den da­ha faz­la ki­şi­nin ölü­mü­ne yol açıyo­r” ya­zı­lı pan­kart aç­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT