BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­ya­set ve i­ha­net

Si­ya­set ve i­ha­net

Osman Bö­lük­ba­şı, şöy­le di­yor: -Si­ya­set­te da­ğı­ta­cak ser­ve­ti ve­ya kor­ku­ta­cak kuv­ve­ti ol­ma­yan iha­ne­te ha­zır ol­sun!Osman Bö­lük­ba­şı, şöy­le di­yor: -Si­ya­set­te da­ğı­ta­cak ser­ve­ti ve­ya kor­ku­ta­cak kuv­ve­ti ol­ma­yan iha­ne­te ha­zır ol­sun! Si­ya­set­çi, et­ra­fın­da­ki­le­ri do­yu­ra­cak. Ora­sı bir der­gâh de­ğil. Men­fa­at için bir ara­ya gel­miş, yü­ze gü­len, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ise ne ko­nuş­tu­ğu bel­li ol­ma­yan adam­la­rın çok ol­du­ğu bir yer. Ve­ya si­ya­set­çi kor­ku­ta­cak kuv­vet sa­hi­bi ola­cak Meh­met Bar­las an­la­tır, İs­met İnö­nü­’ye sor­muş: “İs­tan­bul du­rur­ken, ne­den An­ka­ra­’yı baş­kent yap­tı­nız?” İnö­nü­’nün ce­va­bı çok şâ­yâ­nı dik­kat­tir: “İn­san­la­ra bir men­fa­at ver­mez­se­niz, ne­den si­zin ya­nı­nız­da yer al­sın­lar?” Çok kim­se pîr aş­kı­na de­ğil, pa­ra aş­kı­na li­de­rin ya­nın­da­dır. Bu an­lam­da de­mok­ra­si ta­ri­hi­mi­zin sor­gu­lan­ma­sı la­zım. De­mok­ra­si ta­ri­hi­miz, hal­ler/taht­tan de­vir­me­ler, sui­kast­ler, seh­pa­lar, dar­be­ler, iha­net­ler­le do­lu kir­li bir ta­rih­tir. AK Par­ti, 2002’de ge­nel, 2003’te ma­hal­li, 2007’de tek­rar ge­nel se­çim­le­re gir­di. Şim­di 2009’da tek­rar ma­hal­li se­çim­le­re gi­re­cek. Eğer si­ya­set­te aşın­ma, iha­net ol­ma­say­dı bun­la­rı Ad­nan Men­de­res gör­mez­di. Men­de­re­s’­in ser­ve­ti yok muy­du? O dev­re gö­re var­dı. Fa­kat de­ğil bir Ça­kır­bey­li Çift­li­ği, 10 ta­ne çift­lik da­ğıt­sa yet­mez­di. Si­ya­set­te bir­lik­te yo­la çı­kan­la­rın azı sa­dık ka­lır, di­ğer­le­ri bek­le­dik­le­ri­ni ala­ma­yın­ca yol­la­rı­nı ayı­rır­lar. Men­fa­at­pe­rest­ler, hep idea­list­le­ri kul­lan­mış­tır. O ka­dar gü­cü­ne, bir­lik be­ra­ber­li­ği­ne rağ­men AK Par­ti bi­le ne­ler ya­şa­ma­dı. Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın çok ya­kı­nın­da yer alan­lar­dan ba­zı­la­rı bu­gün Er­ge­ne­kon zan­lı­sı, ba­zı­sı baş­ka par­ti­ler­de, ba­zı­sı si­ya­set dı­şın­da, ba­zı­sı dost de­ğil. Bir par­ti için gay­rı mem­nun­la­rın bel­li nis­be­ti aş­ma­ma­sı la­zım. 3 Ka­sım 2002 ile bir rüz­gâr ya­ka­lan­dı. 22 Tem­muz 2007’de oy­lar kat­lan­dı, fa­kat bek­le­me dö­ne­mi­ne gi­ril­di. Şim­di 2009 Ma­hal­li Se­çim­le­riy­le üçün­cü dö­nem baş­lı­yor... Dik­kat de­mek, dik­kat et­mek ve unut­ma­mak la­zım. CHP’­den DP, DP’­den Hür­ri­yet Par­ti­si, CHP’­den Gü­ven Par­ti­si, DSP, Ada­let Par­ti­si­’n­den De­mok­ra­tik Par­ti doğ­du. As­ke­rî dar­be­ler de eko­no­mik kriz­ler de bu bun­la­ra pa­ra­lel git­ti. AK Par­ti, bu an­lam­da bir iki ke­re yok­lan­dı. O yok­la­ma­lar 29 Mart­tan son­ra ar­ta­bi­lir. Ya­rın­la­ra bu­na gö­re bak­ma­lı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT